-
()
-
@Mail.ru .


68.37.29

. . 142, 237, 345

145. [ Q Bemisia tabaci ; . ()]. Hu Rongli, Qiao Chenyun, Kong Hailong, Lu Min, Mao Nian, Zhu Shude Adaptation of Bemisia tabaci biotype Q (Hemiptera: Aleyrodidae) to different tomato cultivars // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 5.-P. 734-740.-.-. .-Bibliogr.: p.739-740. 32678.
; LYCOPERSICON ESCULENTUM; -; BEMISIA TABACI ( Q); ; ; ; ; ;

146. [ " " ]. .., .., .., .. // .-2016.-N 5.-. 21-23.-. .-.: .23. 1774.
; NICOTIANA TABACUM; -; HELICOVERPA ARMIGERA; ; ; ; ; ; ; ;

147. [ , Bt-, . ()]. Chen Qunying, Liu Xianghui, Liang Yuyong, Yang Bing, Ge Feng Effects of transgenic Bt-rice and insecticides on the community structure of soil nematodes // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 5.-P. 724-733.-.-. .-Bibliogr.: p.732-733. 32678.
; ORYZA SATIVA; ; BT-; ; ; ; ; ; ;

148. [ (Plutella xylostella). ]. Chen Zhen, Li Zhonbang, Zhang Shaoyong, Yang Bo, Zhang Liqin, Chen Anliang Effects of camptothecin on juvenile hormone and ecdysone titer in diamondback moth Plutella xylostella // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 4.-P. 658-662.-.-. .-Bibliogr.: p.661-662. 32678.
PLUTELLA XYLOSTELLA; ; ; ; ;

149. [ , - Apolygus lucorum, . ()]. Su Min, Tan Xiumei, Wang Jiqing, Sun Dong, Men Xingyuan, Zhou Hongxu Effects of the damage by Apolygus lucorum (Meyer-Dur) on physiological indexes of peach leaves in different spatial positions // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 4.-P. 612-618.-.-. .-Bibliogr.: p.617-618. 32678.
; PRUNUS PERSICA; -; APOLYGUS LUCORUM; ; ; ; ; ; ;

150. [ , DIMBOA, , - Ostrinia furnacalis (Lepidoptera: Crambidae). ]. Mao Pei, Wang Tiantian, Song Pengfei, Guo Xianru, Yuan Guohui, Luo Meihao Effects of DIMBOA stress on oxidation reduction system of the Asian corn borer, Ostrinia furnacalis (Guenee) (Lepidoptera: Crambidae) // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 4.-P. 584-590.-.-. .-Bibliogr.: p.589-590. 32678.
; ZEA MAYS; -; OSTRINIA FURNACALIS; ; ; DIMBOA; ; ; - ; -; ;

151. [ , , (Nilaparvata lugens) hsp70. ()]. Ji Lu, Cui Xuhong, Zhu Min Effects of brief heat shock on the survival and hsp70 expression of brown planthopper Nilaparvata lugens (Stal) // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 4.-P. 619-625.-.-. .-Bibliogr.: p.624-625. 32678.
; ORYZA SATIVA; -; NILAPARVATA LUGENS; -; ; ; ; ; ;

152. . .., .., .. // .-2016.-N 5.-. 41-42.-. .-.: .42. 1774.
; ; ; ; ; ;

153. Bacillus subtilis 26 Beauveria bassiana -2 . .., .., .., .. // .-2015.-.49,N 5.-. 317-324.-. .-.: .323-324. 2674.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; PHYTOPHTHORA INFESTANS; -; LEPTINOTARSA DECEMLINEATA; ; ; ; ; -; BACILLUS SUBTILIS; ; BEAUVERIA BASSIANA; ; ; ; ;

154. [ (Ostrinia furnacalis) .-. ]. Wang Wenqiang, Xie Haicui, Zhang Tiantao, Bai Shuxiong Population dynamics and host plant sources of Asian com borer, Ostrinia furnacalis (Guenee) (Lepidoptera; Crambidae) in northeastern China // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 6.-P. 965-969.-.-. .-Bibliogr.: p.969. 32678.
OSTRINIA FURNACALIS; ; ;

155. . .., .., .. // .-2015.-N 4.-. 17-20.-. .-.: .19-20. 3695.
; TRITICUM; ; ; ; ; ;

156. [ - . ()]. Li Xiuxia, Liang Pei, Gao Xiwu Research advances in resistance mechanisms of pest insects to diamide insecticides // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 4.-P. 481-487.-.-. .-Bibliogr.: p.485-487. 32678.
-; ; (); ; ;

157. [ Frankliniella occidentalis ( , , , ). ]. Cao Yu, Liu Yan, Xiong Zhengli, Wang Chun, Li Can Oviposition preference of western flower thrips Frankliniella occidentalis to different horticultural host plants // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 5.-P. 741-748.-.-. .-Bibliogr.: p.747-748. 32678.
; -; FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS; ; ; -; ;

158. [ (Ostrinia furnacalis) . , ]. Lu Xin, Zhou Shuxiang, Li Lijuan, Chen Liling Chang Xue, Zhang Guohong Generation distribution change of the Asian com borer Ostrinia furnacalis (Guenee) in Jilin Province // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 6.-P. 978-984.-.-. .-Bibliogr.: p.984. 32678.
; ZEA MAYS; -; OSTRINIA FURNACALIS; ; ; ;

159. [ - - . . ()]. Xu Linghua, Zeng Baosheng, Noland J.E., Huang Yongping The coming of RNA-based pest controls // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 5.-P. 673-690.-.-Bibliogr.: p.685-690. 32678.
; ; -; ; ; ;

160. [ Athetis lepigone (Lepidoptera: Noctuidae) . , ]. Chen Hao, Men Xingyuan, Yu Yi, Zhang Ansheng, Wang Zhenying, Li LIli Geostatistical analysis on spatial distribution of Athetis lepigone (Moschler) larvae and its correlation with damage rate of maize seedlings // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 4.-P. 598-603.-.-. .-Bibliogr.: p.602-603. 32678.
; ZEA MAYS; -; NOCTUIDAE; ; ; ; ; ; ;

161. [ (Leptinotarsa decemlineata). ]. Lu Zhenqiang, Li Zhen, Yin Chunyan, Guo Wenchao, Zhang Qingwen, Liu Xiaoxia Control effect of azadirachtin on the Colorado potato beetle Leptinotarsa decemlineata // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 4.-P. 651-657.-.-. .-Bibliogr.: p.656-657. 32678.
LEPTINOTARSA DECEMLINEATA; ; ; ; ;

162. [ B ( ) (Panonychus citri). ]. Feng Xiujie, Zhang Guobin, Zhou Xingyang, Deng Songqing Bioactivity of lansiumamide against Panonychus citri // Journal of Plant Protection.-2015.-.42,N 5.-. 763-769.-.-. .-.: .767-769. 32678.
; ; PANONYCHUS CITRI; ; ; ; ; ; ;

163. [ (Ostrinia furnacalis). ]. Yuan Zhihua, Wang Wenqiang, Wang Zhenying, He Kanglai Host plants of the Asian corn borer, Ostrinia furnacalis (Guenee) ( Lepidoptera: Crambidae) // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 6.-P. 957-964.-.-. .-Bibliogr.: p.963-964. 32678.
OSTRINIA FURNACALIS; ;

164. [ Ostrinia furnacalis .-. COI COII]. Yang Zhe, Dong Hui, Hu Zhifeng, Duan Lijia, Yu Chao Genetic diversity among different host populations of Ostrinia furnacalis (Guenee) (Lepidoptera; Crambidae) in northeastern China based on mitochondrial gene sequences // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 6.-P. 970-977.-.-. .-Bibliogr.: p.976-977. 32678.
OSTRINIA FURNACALIS; ; ; ; ; ; ;

165. [ , Cry1Ab/Ac, ]. Gui Fangyan, Liu Yufang, Mo Shuyin, Sun Lichuan, Liu Wenhai Ecological safety of transgenic CrylAb/Ac rice on zoobenthos community in paddy fields // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 5.-P. 715-723.-.-. .-Bibliogr.: p.722-723. 32678.
; ORYZA SATIVA; -; ; ; BT-; ; ; ; ;

166. - . .., .. // .-2016.-N 5.-. 32-33. 1774.
; BRASSICA NAPUS VAR OLEIFERA; PLUTELLA XYLOSTELLA; ; ; ; ; ;

167. [ (Plutella xylostella). ]. Xu Dejin, Xu Guangchun, Xu Xiaolong, Gu Zhongyan Spray parameter optimization based on the amount of pesticide deposition and its biological effect on cabbage diamondback moth // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 5.-P. 755-762.-.-. .-Bibliogr.: p.761-762. 32678.
; BRASSICA OLERACEA VAR CAPITATA; -; PLUTELLA XYLOSTELLA; ; ; ; ; ; ;

168. [ , Cnaphalocrocis medinalis C. exigua . ()]. Yang Yajun, Xu hongxing, Zheng Xusong, Tian Junce, Lu Yanhui Progresses in management technology of rice leaffolders in China // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 5.-P. 691-701.-.-. .-Bibliogr.: p.697-701. 32678.
; ORYZA SATIVA; -; CNAPHALOCROCIS MEDINALIS; ; ; ; ;

169. [ (Steinernema carpocapsae, S. feltiae) Bradysia odoriphaga. ()]. Wu Haibin, Gong Qingtao, Zhang Xueping, Sun Ruihong The efficacy of synergism of entomopathogenic nematodes and black sticky cards to Bradysia odoriphaga // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 4.-P. 632-638.-.-. .-Bibliogr.: p.637-638. 32678.
BRADYSIA ODORIPHAGA; ; ; ; ; STEINERNEMA CARPOCAPSAE; STEINERNEMA FELTIAE; ; ; ;

170. [ , , Bradysia odoriphaga, . ()]. Zhang Peng, Zhao Yunhe, Han Jingkun, Zhai Yongbiao, Mu Wei, Liu Feng Control effects of thiamethoxam and clothianidin against Bradysia odoriphaga with different application methods // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 4.-P. 645-650.-.-. .-Bibliogr.: p.649-650. 32678.
; ALLIUM TUBEROSUM; -; BRADYSIA ODORIPHAGA; ; ; ; ; ; ;

171. [ (Trichogramma chilonis, T. leucaniae, T. ostriniae) (Leguminivora glycinivorella); . ()]. Wen Xuanye, Song Liwei, Xu Jing, Zang Liansheng, Ruan Changchun, Shi Shusen Parasitic activity of three indigenous Trichogramma species to different density eggs of Leguminivora glycinivorella and their intraspecific interferences on parasitism // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 4.-P. 626-631.-.-. .-Bibliogr.: p.630-631. 32678.
; GLYCINE MAX; -; LEGUMINIVORA GLYCINIVORELLA; ; ; ; TRICHOGRAMMA CHILONIS; TRICHOGRAMMA LEUCANIAE; TRICHOGRAMMA OSTRINIAE; ; ; ;

172. [ Holotrichia oblita ( ) 7 : . ()]. Liu Zihuan, Lu Xiujun, Ning Wenshuo, Li Ruijun, Zhao Dan, Guo Wei Effects of seven species of forest plants on feeding and fecundity of Holotrichia oblita // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 5.-P. 749-754.-.-. .-Bibliogr.: p.753-754. 32678.
; ARACHIS HYPOGAEA; -; HOLOTRICHIA; ; ; ; ; ;

173. [ . Metarhizium. ()]. Nong Xiangqun, Zhang Yingcai, Wang Yiyan Advances in registration and formulation techniques of Metarhizium biological insecticides // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 5.-P. 702-714.-.-. .-Bibliogr.: p.712-714. 32678.
; METARHIZIUM; ; ; ; ; ; ;

174. [ - ]: . .., ...-: "", 2016.-19 .: .-.: . 19 (13 .). 16-9280
; GLYCINE MAX; -; ; ; ; ; ; ; ; ;

175. : [ 50- ]. .., .., .. // .-2016.-N 5.-. 37-40.-. .-.: .40. 1774.
; ; ; ; ; ; -;

176. [ Ostrinia furnacalis. ()]. Chen Bin, He Shuqi, Zhang Limin, Yang Jincheng, Yan Naisheng, Li Zhengyue Control efficacy of maize-sugarcane intercropping against the occurrence and the damage of Ostrinia furnacalis // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 4.-P. 591-597.-.-. .-Bibliogr.: p.596-597. 32678.
; ZEA MAYS; -; OSTRINIA FURNACALIS; ; ; ; ; SACCHARUM;        

1998-2016 ©