-
()
-
@Mail.ru .


68.37.31

. . 111, 153, 174

177. [ , , Setosphaeria turcica f. sp. zeae S. turcica f. sp. sorghi, . ()]. Tang Lin, Gao Zenggui, Yang Ruixiu, Yao Yuan Activity analysis and gene expression of cell wall degradation enzymes in Setosphaeria turcica f. sp. zeae and S. turcica f. sp. sorghi // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 6.-P. 935-941.-.-. .-Bibliogr.: p.940-941. 32678.
; ZEA MAYS; ; SETOSPHAERIA TURCICA; ; ; ; ; ; ; - ;

178. [ 38 Fusarium oxysporum EST-SSR Fusarium spp. ()]. Li Xinfeng, Wang Jianming, Zhang Zuogang, Hao Xiaojuan, Zhang Zuwei Analysis of genetic diversity and cross-species transferability based on Fusarium oxysporum EST-SSR markers // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 5.-P. 777-786.-.-. .-Bibliogr.: p.785-786. 32678.
FUSARIUM OXYSPORUM; ; ; ; ;

179. [ Fusarium proliferatum, . ()]. Wang Kuan, Cao Zhiyan, Li Pengpeng, Yin Haifeng, Liu Jun Analysis of the correlation between diseased-degree of corn sheath rot and corn lodging and yield loss // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 6.-P. 949-956.-.-. .-Bibliogr.: p.955-956. 32678.
; ZEA MAYS; ; FUSARIUM PROLIFERATUM; ; ; ; ; ;

180. : ! [ , ]. .., .. // .-2016.-N 5.-. 34-35. 1774.
-; ; ; ; ; ; ; ;

181. [ RT-PCR , . , ]. Cheng Hongming, Wang Xuefeng, Zhou Yan, Zhou Changyong, Guo Jun, Li Zhongan Biological characterization and RT-PCR detection of a new disease of Eureka lemon // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 4.-P. 557-563.-.-. .-Bibliogr.: p.562-563. 32678.
; CITRUS LIMON; ; ALPHAFLEXIVIRIDAE; ; ; RT-PCR; ; ; ;

182. [ , , ]. .., .., .., .., .., .., .., .. // .-2016.-N 5.-. 24-26.-. .-.: .26. 1774.
; ; ; ; ; ; ; ; ;

183. [ (. Septoria apocyni) (Apocynum venetum); . ()]. Gao Peng, Nan Zhibiao, Duan Tingyu, Zhang Feng, Liu Qitang, Meng Fanjie Effects of spot blight on photosynthesis of Apocynum venetum and the scale system of the disease severity // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 4.-P. 531-537.-.-. .-Bibliogr.: p.536-537. 32678.
; ; SEPTORIA; ; ; ;

184. [ (Meloidogyne incognita). ]. Qi Yonghong, Meng Li, Lu Heping, Cao Sufang, Chen Shulong, Li Minquan Effect of salts on motility and infectivity of Meloidogyne incognita // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 4.-P. 639-644.-.-. .-Bibliogr.: p.644. 32678.
; ; MELOIDOGYNE INCOGNITA; ; ; ; ; ; ; ; ;

185. [ , , , Phomopsis asparagi, . ()]. Yang Yingqing, Lan Bo, Hu Shuixiu, Chang Dongdong, Zhang Shunliang, Li Xiangmin Effects of several factors on the production of pycnidia and conidia in asparagus stem blight pathogen // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 4.-P. 517-522.-.-. .-Bibliogr.: p.522. 32678.
ASPARAGUS OFFICINALIS; ; ; PHOMOPSIS ASPARAGI; ; ; ; ;

186. [ Valsa mali var. pyri, , . ()]. Shi Xiangpeng, Xu Liu, Liu Tao, Li Baohua, Liang Wenxing, Wang Caixia Influences of temperature on growth, lesion expansion and toxin production of Valsa mali var. pyri // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 4.-P. 544-550.-.-. .-Bibliogr.: p.548-550. 32678.
; PYRUS; ; ; VALSA MALI; ; ; ; ;

187. [ Pythium oligandrum ; Botrytis cinerea . ()]. Jia Ruilian, Geng Minming, Yuan Ling Influences of Pythium oligandrum broth on the growth and botrytis control of tomato seedlings in greenhouses // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 5.-P. 827-833.-.-. .-Bibliogr.: p.832-833. 32678.
; LYCOPERSICON ESCULENTUM; ; ; ; BOTRYTIS CINEREA; ; ; -; ; ; ;

188. Bacillus subtilis -22 - . .., .., .. // . .-2016.-N 2.-. 50-55.-. .-.: .54. 3442.
; LYCOPERSICON ESCULENTUM; ; ; ; ; ; BACILLUS SUBTILIS; ; ;

189. Coccomyces hiemalis . .., .., .. // .-2016.-.50,N 1.-. 62-65.-. .-.: .64-65. 2674.
; PRUNUS CERASUS; ; PRUNUS AVIUM; ; BLUMERIELLA JAAPII; ; ; ; ;

190. [ , , ]. Yu Chuanjin, Sun Jianan, Fu Kehe, Dou Kai, Cen Jiamei Isolation and molecular identification of nematodes of main nematodes in rhizosphere soils and seedlings associated with corn dwarf // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 6.-P. 892-898.-.-. .-Bibliogr.: p.897-898. 32678.
; ZEA MAYS; (); ; ; ; ; ; ; ; - ;

191. [, Aureobasidium zeae, , . , ]. Sun Jiaying, Xiao Shuqin, Lu Yuanyuan, Tu Guangping, Xue Chunsheng Isolation, identification and biological characteristics of Aureobasidium zeae in Liaoning Province // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 6.-P. 927-934.-.-. .-Bibliogr.: p.933-934. 32678.
; ZEA MAYS; ; ; KABATIELLA ZEAE; ; ; ; ; ;

192. [, Fusarium graminearum HRH317 Bacillus amyloliquefaciens. ()]. Qin Nan, Hao Lin, Li Xin Isolation, purification and inhibitive effect of antifungal protein of Bacillus amyloliquefaciens HRH317 // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 5.-P. 813-819.-.-. .-Bibliogr.: p.818-819. 32678.
GIBBERELLA ZEAE; ; ; ; -; ; BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS; ; ; ;

193. [ , Puccinia polysora. ()]. Jiang Kai, Duan Canxing, Wu Xiaofei, Yang Zhihuan, Wang Xiaoming Histology and ultrastructure of maize lines infected by Puccinia polysora // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 6.-P. 877-883.-.-. .-Bibliogr.: p.882-883. 32678.
; ZEA MAYS; ; ; PUCCINIA POLYSORA; ; ; ; ; - ;

194. [ ]: . . . . . . .-. : 06. 01. 07 < >. ...-, 2016.-18 .: .-.: . 15-18 (21 .). 16-2995
; GLYCINE MAX; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

195. [ (. Puccinia striiformis f. tritici) WS4-8. ()]. Yang Suizhuang, Wang Wei, Cao Shiqin, Yang Shilei, Huang Kebing Identification and genetic analysis of resistance to stripe rust in wheat germplasm WS4-8 // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 5.-P. 770-776.-.-. .-Bibliogr.: p.775-776. 32678.
; TRITICUM; ; PUCCINIA STRIIFORMIS; ; ; ; ;

196. [ , ( Alternaria tenuis Fusarium oxysporum). ]. Liu Caiyun, Xu Rurui, Ji Hongliang, Chang Zhilong Isolation, screening and identification of an endophytic fungus and the detection of its antifungal effects // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 5.-P. 806-812.-.-. .-Bibliogr.: p.811-812. 32678.
; ; ALTERNARIA ALTERNATA; FUSARIUM OXYSPORUM; ; ; -; ; ; ; JUNIPERUS SABINA; ;

197. [ Plenodomus lindquistii, ]. Duan Weijun, Li Lan, Mo Shanming, Duan Lijun, Cai Lei Identification of the quarantine fungus Plenodomus lindquistii from the sunflower seeds imported from Kazakhstan // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 5.-P. 795-800.-.-. .-Bibliogr.: p.799-800. 32678.
; HELIANTHUS ANNUUS; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

198. [ . Fusarium , - ]. Guo Ning, Shi Jie, Wang Zhenying, Wang Xiaoming, Yang Daibin, Chen Jie Identification of the pathogen causing maize nematode stunt disease // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 6.-P. 884-891.-.-. .-Bibliogr.: p.890-891. 32678.
; ZEA MAYS; (); ; ; FUSARIUM; ; ; ; ;

199. [ MaxEnt GARP - Leptosphaeria maculans - ]. Sun Ying, Zhou Guoliang, Jedryczka M., Chen Yan, Yi Jianping Assessment of potential establishment of fungus Leptosphaeria maculans in China // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 4.-P. 523-530.-.-. .-Bibliogr.: p.529-530. 32678.
BRASSICACEAE; ; LEPTOSPHAERIA MACULANS; ; ; ; ; ; ;

200. [ . Fusarium . , ]. Guo Congcong, Zhu Weifang, Fu Meng, Pang Minhao, Liu Yingchao Occurrence of Fusarium species and fumonisins associated with maize kernels from Gansu Province // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 6.-P. 942-948.-.-. .-Bibliogr.: p.947-948. 32678.
; ZEA MAYS; ; FUSARIUM; ; ;

201. [ ; . ()]. Song Shunhua, Wu Ping, Gong Guoyi, Meng Shuchun, Geng Lihua Seed transmission of Cucumber green mottle mosaic virus on gourd and the evaluation of the effect of heat treatment // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 5.-P. 841-847.-.-. .-Bibliogr.: p.847. 32678.
; LAGENARIA; ; ; ; ; ; ; ;

202. [ Rhizoctonia spp., - ]. Cui Lina, Zhang Xiaofei, Zou Chengjia, Li Xiao, Yang Xiaorong Population structure of Rhizoctonia spp. isolated from maize in southwestern China and UP-PCR analysis // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 6.-P. 914-920.-.-. .-Bibliogr.: p.919-920. 32678.
; ZEA MAYS; ; RHIZOCTONIA; ; ; ; PCR; ; ;

203. [ ISSR- Cercospora spp. - , ]. Zhang Xiaofei, Li Xiao, Cui Lina, Zou Chengjia, Li Jing, Long Yongchang Genetic diversity analysis of Cercospora spp. by ISSR in China // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 6.-P. 908-913.-.-. .-Bibliogr.: p.912-913. 32678.
; ZEA MAYS; ; CERCOSPORA; ; ; ; ; ; ;

204. [ Setosphaeria turcica, . ()]. Yang Yang, Ma Shuangxin, Jia Hui, Liu Weiwei, Cao Zhiyan, Dong Jingao The occurrence and fertility analysis of bisexual strains of Setosphaeria turcica // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 6.-P. 921-926.-.-. .-Bibliogr.: p.925-926. 32678.
; ZEA MAYS; ; SETOSPHAERIA TURCICA; ; ; ; ;

205. Uromyces pisi [ .]. .., .., .., .., .. // .-2016.-N 5.-. 27-31.-. .-.: .31. 1774.
; PISUM SATIVUM; ; UROMYCES; ; ; ; ; ;

206. [ , , ]. Han Jian, Luo Ming, Yin Zhiting, Zhou Guohui, Zhang Xianglin Cloning and sequence analysis of MP gene of Prunus necrotic ringspot virus from almond plants in Xinjiang // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 4.-P. 564-570.-.-. .-Bibliogr.: p.569-570. 32678.
; PRUNUS DULCIS; ; ; ; RT-PCR; ; ; ;

207. [ . Rhizoctonia, . , ; ]. Li Haiyan, Qi Yongzhi, Zhen Wenchao Composition and pathogenic analyses of the pathogen of wheat sharp eyespot in Hebei Province // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 4.-P. 497-503.-.-. .-Bibliogr.: p.502-503. 32678.
; TRITICUM; ; RHIZOCTONIA SOLANI; RHIZOCTONIA CEREALIS; ; ; - ; ; ; ;

208. [ xj063-1 Bacillus subtilis, , Alternaria alternata. ()]. Liu Xiaolin, Ma Rong, Liang Yingmei, Han Wenjing, Chen Meng, Wang Xuejian Optimization and fermentation conditions of antagonistic strain xj063-1 and its effect on jujube black spot // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 5.-P. 820-826.-.-. .-Bibliogr.: p.825-826. 32678.
ZIZIPHUS JUJUBA; ; ; ; ALTERNARIA ALTERNATA; ; ; -; BACILLUS SUBTILIS; ; ; ; ; ;

209. [ Plasmodiophora brassicae . ()]. Zhu Hongli, Xiao Chonggang, Chen Guokang, Ma Guanhua, Qing Ling Resistance analysis of Chinese cabbages to Plasmodiophora brassicae based on early infection in roots // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 4.-P. 510-516.-.-. .-Bibliogr.: p.515-516. 32678.
; BRASSICA PEKINENSIS; ; ; ; ; ; PCR;

210. [ 3 -, Plenodomus lindquistii, ]. Zhang Na, Qian Yike, Shang Shuang, Lu Ping, Yi Jianping Comparison of sensitivity and application of different primer pairs for the detection of Plenodomus lindquistii // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 5.-P. 801-805.-.-. .-Bibliogr.: p.805. 32678.
; HELIANTHUS ANNUUS; ; ; ; ; ; ; ; - ; ; ; PCR;

211. [ eco-char . ()]. Liu Huanhuan, Dong Ningyu, Chai Sheng, Wang Feng, Liu Tao, Jiang Shijun Effects of eco-char on controlling wheat root-rot and the mechanism of renovating soil health // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 4.-P. 504-509.-.-. .-Bibliogr.: p.508-509. 32678.
; TRITICUM; ; ; ; ; ; ; ;

212. [ , Phytophthora capsici, . ()]. Zhang Chao, Bu Dongxin, Zhang Xin, Wu Cuixia, Wang Jinxin Effects of dazomet on Phytophthora capsici and microbial communities in the field trials // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 5.-P. 834-840.-.-. .-Bibliogr.: p.839-840. 32678.
; CAPSICUM ANNUUM; ; PHYTOPHTHORA CAPSICI; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

213. , Phytophthora infestans. .., .., .., .. // .-2016.-.50,N 1.-. 66-69.-. .-.: .69. 2674.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; LYCOPERSICON ESCULENTUM; ; PHYTOPHTHORA INFESTANS; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

214. Venturia inaequalis [ ]. .., .., .. // .-2016.-.50,N 2.-. 130-133.-. .-.: .133. 2674.
; MALUS DOMESTICA; ; VENTURIA INAEQUALIS; ; ; ; ;

215. Pyrenophora tritici-repentis [ ]. .., .., .., .. // .-2015.-.49,N 4.-. 257-261.-. .-.: .261. 2674.
; TRITICUM; ; ; PYRENOPHORA TRITICI-REPENTIS; ; ; ; ;

216. [ . Prunus, Phytophthora syringae P. cambivora. ()]. Liu Yueting, Zhu Linhui, Li Peijiang, Liao Fang, Ren Xueyi, Li Guanrong Triplex-PCR molecular detection of two quarantine fungal diseases of Prunus spp., Phytophthora syringae and P. cambivora // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 4.-P. 571-577.-.-. .-Bibliogr.: p.576-577. 32678.
; PRUNUS; ; PHYTOPHTHORA SYRINGAE; PHYTOPHTHORA CAMBIVORA; ; ; ; PCR;

217. [ RT-PCR TaqMan . ()]. Qin Ziyu, Sun Jianshe, Wang Na, Shao Jianzhu An efficient TaqMan real-time RT-PCR assay for detecting Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 4.-P. 551-556.-.-. .-Bibliogr.: p.555-556. 32678.
; MALUS DOMESTICA; ; ; ; ; - ; RT-PCR;

218. Rhizoctonia sensu lato. .., .. // .-2016.-.50,N 2.-. 75-88.-. .-.: .85-88. 2674.
; ; RHIZOCTONIA; ; ; ; ;

219. [ , , , , , . ()]. Shang Qiaoxia Advances in the researches on strawberry viruses transmitted by different vectors // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 4.-P. 488-496.-.-. .-Bibliogr.: p.494-496. 32678.
; FRAGARIA; ; ; ; ;

220. - Eremothecium ashbyi . gossypii [ . .-. , ]. .., .. // .-2016.-.50,N 1.-. 53-61.-. .-.: .60-61. 2674.
; GOSSYPIUM HIRSUTUM; ; ; NEMATOSPORA; ; ; ; ; ;

221. -3 [ ]. .., .. // .-2016.-N 5.-. 47-49.-. .-.: .49. 1774.
; ASTER; ; FUSARIUM; ; ; ; ; ; ; ;        

1998-2016 ©