-
()
-
@Mail.ru .


68.37.29

357. [ Galeruca daurica (Coleoptera: Chrysomelidae), ]. Gao Jing-Chun, Zhou Xiao-Rong, Pang Bao-Ping, Bao Xiang, Luo Jian-Ping, Erdengqimuge Effects of low temperature on the survivorship and development of overwintering eggs of Galeruca daurica (Coleoptera: Chrysomelidae) // Acta entomol. sinica.-2015.-Vol.58,N 8.-P. 881-886.-.-. .-Bibliogr.: p.885-886. 25193.
; ; -; GALERUCA; CHRYSOMELIDAE; ; ; ; ; ;

358. [ , , Agriphila aeneociliella (Lepidoptera: Pyralidae), ]. Zhang Yun-Hui, Peng He, Zhang Zhi, Li Xiang-Rui, Liu Yong, Yuan Guo-Hui, Zou Ming-Jiang, Cheng Deng-Fa Effects of high temperature stress on the survival characteristics of the diapause larvae of Agriphila aeneociliella (Lepidoptera: Pyralidae) // Acta entomol. sinica.-2015.-Vol.58,N 8.-P. 887-892.-.-. .-Bibliogr.: p.891-892. 25193.
; TRITICUM; -; PYRALIDAE; ; -; ; ; ;

359. [ Mythimna separata (Lepidoptera: Noctuidae). ]. Zhou Lin, Li Jun-Ling, Liu Xiang-Yang, Ma Zhi-Qing, Feng Jun-, Zhang Xing Effects of total alkaloids from Tripterygium wilfordii (Celastraceae) on the activities of neural enzymes and contents of neurotransmitters in larval Mythimna separata (Lepidoptera: Noctuidae) // Acta entomol. sinica.-2015.-Vol.58,N 8.-P. 856-863.-.-. .-Bibliogr.: p.862-863. 25193.
MYTHIMNA SEPARATA; ; ; ; ; CELASTRACEAE; ; ; ;

360. [ - . ()]. Jin Ran, Li Sheng-Cai Forecasting model for the occurrence degree of wheat aphids based on wavelet neural network // Acta entomol. sinica.-2015.-Vol.58,N 8.-P. 893-903.-.-. .-Bibliogr.: p.901-903. 25193.
; TRITICUM; ; APHIDIDAE; ; ; ; ;

361. [ (Plutella xylostella) ; ; ]. Lazarevic M., Stankovic S., Veselinovic T., Dejanovic M., Bognar-Pastor H., Jankovic D. The occurence and development of diamondback moth (Plutella xylostella Linnaeus) and a model of protection in agro-ecological conditions of Serbia // Biljni Lekar.-2016.-Vol.44,N 4.-P. 309-317.-.-. .-Bibliogr.: p.316-317. 25469.
; BRASSICA OLERACEA VAR CAPITATA; PLUTELLA XYLOSTELLA; ; ; ; ; ; ; ; ;

362. [ (Epacromius coerulipes). ]. Jin Yong-Ling, Cong Bin, Wang Li-Yan, Zhang Hai-Yan, Dong Hui An analysis of the transcriptome of Epacromius coerulipes (Orthoptera: Acrididae) // Acta entomol. sinica.-2015.-Vol.58,N 8.-P. 817-825.-.-. .-Bibliogr.: p.824-825. 25193.
ACRIDIDAE; ; ; ;

363. [ (Bactrocera dorsalis). ]. Chen Lang-Jie, Liu Xin, Wu Shan-Jun, Zhu Yi-Fan, Zeng Ling, Lu Yong-Yue A comparative study of the population biology of trichlorfon-resistant strains of the oriental fruit fly, Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae) // Acta entomol. sinica.-2015.-Vol.58,N 8.-P. 864871.-.-. .-Bibliogr.: p.870-871. 25193.
BACTROCERA DORSALIS; ; ; ; ; ; ; ;

364. [ 2 Bemisia tabaci (MEAM1 MED) . ()]. Ying Feng-Ze, Sun Yan-Chun, Pan Li-Long, Hong Yue, Liu Shu-Sheng Comparison of horizontal transmission efficiency of Tomato yellow leaf curl virus between two invasive cryptic species MEAM1 and MED of the whitefly Bemisia tabaci complex (Hemiptera: Aleyrodidae) // Acta entomol. sinica.-2015.-Vol.58,N 8.-P. 872-880.-.-. .-Bibliogr.: p.878-880. 25193.
; LYCOPERSICON ESCULENTUM; ; ; BEMISIA TABACI; ;

365. [ 2- Holotrichia parallela H. oblita (Coleoptera: Melolonthidae), Heterorhabditis bacteriophora. ()]. Wu Wen-Dan, Sun Hao-Yu, Xi Jin-Hui, Yin Jiao, Zhang Shuai, Cao Ya-Zhong, Li Ke-Bin, Xiao Chun Observations of the ultrastructure of the fat body and midgut tissues of two white grub species, Holotrichia parallela and H. oblita (Coleoptera: Melolonthidae), infected by entomopathogenic nematode Heterorhabditis bacteriophora // Acta entomol. sinica.-2015.-Vol.58,N 8.-P. 836-845.-.-. .-Bibliogr.: p.844-845. 25193.
HOLOTRICHIA PARALLELA; ; ; ; HETERORHABDITIS BACTERIOPHORA; ; ; ;        

1998-2017 ©