-
()
-


@Mail.ru .

20 25 2019 .


68.37.29

. . 570, 607, 765

391. [ SSR- Cydia molesta (Lepidoptera: Tortricidae). ]. Leng Chun-Meng, Li Yin, Hu Di, Wu Jun-Xiang, Li Yi-Ping Analysis of the larval midgut transcriptome and SSR markers in Grapholitha molesta (Lepidoptera: Tortricidae) // Acta entomol. sinica.-2018.-Vol.61,N 11.-P. 1272-1283.-.-. .-Bibliogr.: p.1281-1283. 25193.
CYDIA MOLESTA; ; ; ; ; ;

392. [ -]. .., .., .., .. // .-2018.-N 2.-. 99-105.-. .-.: .103-105. 3587.
; TRITICUM AESTIVUM; ; -; ; ; ; ;

393. [ Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae). ]. Lu Nan-Nan, Shi Qi, Wu Jun-Xiang, Xu Xiang-Li Effects of maternal starvation on the development and reproduction of the offspring of alate adults of Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae) // Acta entomol. sinica.-2018.-Vol.61,N 10.-P. 1177-1183.-.-. .-Bibliogr.: p.1182-1183. 25193.
SITOBION AVENAE; ; ; ; ; ; ; ; -;

394. [ , Spodoptera litura, (Tetranychus urticae) Frankliniella occidentalis, . ()]. Yue Wen-Bo, Zhi Jun-Rui, Liu Li, Ye Mao, Zhang Xiang-Qian, Zeng Guang Effects of pest insect feeding and mechanical damage on the defensive enzyme activities in leaves at different parts of kidney bean plants // Acta entomol. sinica.-2018.-Vol.61,N 7.-P. 860-870.-.-. .-Bibliogr.: p.867-870. 25193.
; PHASEOLUS VULGARIS; -; SPODOPTERA LITURA; FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS; ; TETRANYCHUS URTICAE; ; ; ; ; ; ;

395. [ -. ()]. .., .., .., .., .. // . . . .-. ..-2018.-N 4.-. 60-63.-. .-.: .63. 32600.
; SECALE CEREALE; ; ; -; ; ; ;

396. [ , Phenacoccus solani (Hemiptera: Pseudococcidae). ]. Li Si-Yi, Wang Ji-Rui, Lai Qiu-Li, Zhang Sheng-Juan, Shao Wei-Dong, Xu Zhi-Hong Effects of temperature on the growth, development and reproduction of Phenacoccus solani (Hemiptera: Pseudococcidae) // Acta entomol. sinica.-2018.-Vol.61,N 10.-P. 1170-1176.-.-. .-Bibliogr.: p.1175-1176. 25193.
PHENACOCCUS SOLANI; ; ; ; ; ; ;

397. [ 28- Henosepilachna vigintioctopunctata (Coleoptera: Coccinellidae). ]. Fang Mei, Xie Jian-Kun, Zhu Min, Wang Min, Tu Xiao-Yun Effects of photoperiod and LED light on the behavior of Henosepilachna vigintioctopunctata (Coleoptera: Coccinellidae) adults // Acta entomol. sinica.-2018.-Vol.61,N 11.-P. 1295-1299.-.-. .-Bibliogr.: p.1298-1299. 25193.
EPILACHNA VIGINTIOCTOPUNCTATA; ; ; ; ; ;

398. [ Proisotoma ananevae (Collembola: Isotomidae); . ()]. Wang Li-Xiu, Chen Wei, Xie Gui-Lin, Zhou Liang Isolation and identification of intestinal bacteria and screening of cellulolytic bacteria in Proisotoma ananevae (Collembola: Isotomidae) // Acta entomol. sinica.-2018.-Vol.61,N 7.-P. 835-842.-.-. .-Bibliogr.: p.842. 25193.
PROISOTOMA; ; ; ; ; ; ; ; ;

399. -18-18040990065-7. [ ]: N 03-2018 - : : : 2. 1. 8. 1 / ..-, 2018.-61 .: ., .-.: . 60-61 (22 .). 19-30007
- ; ; ; ; ; ; ; ; ; - ; ;

400. [ . Wolbachia Echinothrips americanus (Thysanoptera: Thripidae). ]. Zhang Xiao-Chen, Feng Ji-Nian Temporal and spatial distribution of Wolbachia infection in the poinsettia thrips, Echinothrips americanus (Thysanoptera: Thripidae) // Acta entomol. sinica.-2018.-Vol.61,N 7.-P. 843-850.-.-. .-Bibliogr.: p.848-850. 25193.
ECHINOTHRIPS AMERICANUS; ; WOLBACHIA; ; ; PCR;

401. [ - Corythucha ciliata (Hemiptera: Tingidae), . ()]. Yang Hai-Bo, Hu Zhen-Jie, Li Ding-Xu, Zhu Pin-Hong, Dong Jun-Feng Identification of odorant binding protein genes in antennae of Corythucha ciliata (Hemiptera: Tingidae) // Acta entomol. sinica.-2018.-Vol.61,N 10.-P. 1121-1131.-.-. .-Bibliogr.: p.1130-1131. 25193.
; PLATANUS; ; -; CORYTHUCHA CILIATA; ; ; ; ; ; ; ; PCR;

402. [ Conogethes punctiferalis (Lepidoptera: Crambidae), , ]. Xu Xiang, Kong De-Sheng, Feng Bo, Qian Kai, Du Yong-Jun Identification of the trace sex pheromone components of Conogethes punctiferalis (Lepidoptera: Crambidae) female adults on maize and optimization of their ratio in sex pheromone lures used in maize fields // Acta entomol. sinica.-2018.-Vol.61,N 10.-P. 1184-1191.-.-. .-Bibliogr.: p.1190-1191. 25193.
; ZEA MAYS; -; CONOGETHES PUNCTIFERALIS; ; ; ; ; ;

403. [ , Galeruca daurica (Coleoptera: Chrysomelidae) . ()]. Chen Long, Zhou Xiao-Rong, Gao Li-Jun, Tan Yao, Pang Bao-Ping Change of carbohydrate, protein and lipid contents in Galeruca daurica (Coleoptera: Chrysomelidae) adults during oversummering // Acta entomol. sinica.-2018.-Vol.61,N 7.-P. 808-814.-.-. .-Bibliogr.: p.813-814. 25193.
GALERUCA; ; ; ; ; ; ; ;

404. [ Ectropis grisescens (Lepidoptera: Geometridae) ; , , , E. grisescens. ()]. Ge Chao-Mei, Zhang Jia-Xia, Sun Qin-Yu, Ye Tao, Xia Xian-Jiang, Zhang Ran, Ding Yong Feeding preference and adaptation of Ectropis grisescens (Lepidoptera: Geometridae) to different tea cultivars and their relationship with nutritional components in leaves of tea plants // Acta entomol. sinica.-2018.-Vol.61,N 11.-P. 1300-1309.-.-. .-Bibliogr.: p.1308-1309. 25193.
; CAMELLIA SINENSIS; -; ECTROPIS; ; ; ; ; ; ;

405. [ snoRNA Bm-15 Bm-15 Spodoptera frugiperda Sf9. ()]. Li Xin-Mei, Qiu Wu-Jie, Cui Bin, Yang Zong-Lin, Shen Ya-Wen, Lu Yi-Ping, Kan Yun-Chao, Li Dan-Dan Cellular location of antisense oligonucleotide of snoRNA Bm-15 and its interference efficiency with Bm-15 in Spodoptera frugiperda Sf9 cells // Acta entomol. sinica.-2018.-Vol.61,N 7.-P. 795-800.-.-. .-Bibliogr.: p.799-800. 25193.
SPODOPTERA FRUGIPERDA; ; ; ; ; ;

406. [ SmHsp40 Sitodiplosis mosellana (Diptera: Cecidomyiidae) , . (. )]. Zhao Jia-Jia, Li Xue-Jiao, Liu Zhen-Zhu, Cheng Wei-Ning, Zhu Ke-Yan Cloning of heat shock protein gene SmHsp40 and its expression during diapause and under extreme temperature stress in Sitodiplosis mosellana (Diptera: Cecidomyiidae) // Acta entomol. sinica.-2018.-Vol.61,N 11.-P. 1253-1262.-.-. .-Bibliogr.: p.1261-1262. 25193.
SITODIPLOSIS MOSELLANA; ; ; ; ; ; -; ; ; ;

407. [ HarmlR8a Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae). ]. Zhang Xia-Xuan, Guo Meng-Bo, Liu Yi-Peng, Wang Bing, Wang Gui-Rong Cloning and expression localization of ionotropic receptor gene HarmlR8a in Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) // Acta entomol. sinica.-2018.-Vol.61,N 11.-P. 1263-1271.-.-. .-Bibliogr.: p.1270-1271. 25193.
HELICOVERPA ARMIGERA; ; ; ; ; ; PCR;

408. [ DdSP Galeruca daurica (Coleoptera: Chrysomelidae). ]. Shan Yan-Min, Zhang Yu, Huo Zhi-Jia, Pang Bao-Ping, Sun Xue-Tao Molecular cloning of a serine protease gene DdSP and its response to temperature stress in Galeruca daurica (Coleoptera: Chrysomelidae) // Acta entomol. sinica.-2018.-Vol.61,N 7.-P. 761-770.-.-. .-Bibliogr.: p.768-770. 25193.
GALERUCA; ; ; ; -; ; ;

409. [ Zeugodacus tau (Diptera: Tephritidae). ]. Zhang He-He, Zhang Qi-Wen, Lin Jia, Ji Qing-E, Chen Jia-Hua Molecular cloning and expression profiling of bursicon genes in the fruit fly Zeugodacus tau (Diptera: Tephritidae) // Acta entomol. sinica.-2018.-Vol.61,N 10.-P. 1237-1246.-.-. .-Bibliogr.: p.1245-1246. 25193.
BACTROCERA TAU; ; ; ; ; ;

410. [ , Minus-C Grapholita molesta (Lepidoptera: Tortricidae). ]. Chen Xiu-Lin, Su Li, Chen Li-Hui, Li Yi-Ping, Wu Jun-Xiang, Li Guang-Wei Molecular cloning, expression profiling and binding characterization of a Minus-C odorant binding protein from the oriental fruit moth, Grapholita molesta (Lepidoptera: Tortricidae) // Acta entomol. sinica.-2018.-Vol.61,N 7.-P. 771-783.-.-. .-Bibliogr.: p.782-783. 25193.
CYDIA MOLESTA; ; ; ; ; ; ; ; ;

411. [ , Aphis glycines (Hemiptera: Aphididae). ()]. Li Hui, Liu Xiao-Xia, Zhi Hai-Jian, Li Kai, Zhang Qing-Wen, Li Zhen Morphological characteristics for instar identification of Aphis glycines (Hemiptera: Aphididae) // Acta entomol. sinica.-2018.-Vol.61,N 7.-P. 877-884.-.-. .-Bibliogr.: p.883-884. 25193.
APHIS GLYCINES; ; ; ;

412. [ . , , Cydalima perspectalis (Lepidoptera: Crambidae) () ]. Eitschberger U. Der Buchsbaumzunsler Cydalima perspectalis (Walker, 1859) vor dem Literaturhaus, im Zentrum von Miinchen (Lepidoptera, Crambidae) // Neue Entomologische Nachrichten.-2018.-N 75.-P. 161-166.-.-Bibliogr.: p.161. 26662.
; BUXUS; -; CYDALIMA PERSPECTALIS; ; ;

413. [ Phenacoccus solani (Hemiptera: Pseudococcidae), .-. ]. Zhi Fu-Ying, Huang Fang, Huang Jun, Li Wei-Di, Lu Yao-Bin Biological characteristics of the solanum mealybug, Phenacoccus solani (Hemiptera: Pseudococcidae) // Acta entomol. sinica.-2018.-Vol.61,N 7.-P. 871-876.-.-. .-Bibliogr.: p.875-876. 25193.
PHENACOCCUS SOLANI; ; ; ;

414. [ Bradysia odoriphaga (Diptera: Sciaridae) . ()]. Wu Hai-Bin, Gong Qing-Tao, Chen Zhen-Zhen, Jiang Li-Li, Gong Yi, Xu Yong-Yu, Sun Rui-Hong Bioefficacy of the combined application of entomopathogenic nematodes and thiamethoxam and its effects on the protective and detoxification enzyme activities in Bradysia odoriphaga (Diptera: Sciaridae) larvae // Acta entomol. sinica.-2018.-Vol.61,N 7.-P. 851-859.-.-. .-Bibliogr.: p.858-859. 25193.
BRADYSIA ODORIPHAGA; ; ; ; STEINERNEMA FELTIAE; ; ; ; ; ;
. " "

415. [ Sogatella furcifera (Hemiptera: Delphacidae) ; . ()]. Ge Jia-Zhen, Lou Yu-Ting, Zhang Chuan-Xi An orange-eye mutant of the white backed planthopper, Sogatella furcifera (Hemiptera: Delphacidae) (In English) // Acta entomol. sinica.-2018.-Vol.61,N 11.-P. 1356-1362.-.-. .-Bibliogr.: p.1361. 25193.
SOGATELLA FURCIFERA; ; ; ; ; ; ; ;

416. [ 5 - (Coleoptera: Buprestidae) ]. Wang Xiao-Yi, Cao Liang-Ming, Yang Zhong-Qi Revision of scientific names and re-description of five important buprestid species (Coleoptera: Buprestidae) in China // Acta entomol. sinica.-2018.-Vol.61,N 10.-P. 1202-1211.-.-. .-Bibliogr.: p.1210-1211. 25193.
; -; ; BUPRESTIDAE; ; ;

417. [ 20- . ()]. Wang Yuan, Zhang Ruo-Nan, Chen Xue, Gu Ruo-Cheng, Su Rui, Zhong Yang-Jin, Yang Wan-Ying Progress in the molecular mechanisms underlying the regulation of innate immunity by 20-hydroxyecdysone in insects // Acta entomol. sinica.-2018.-Vol.61,N 11.-P. 1328-1339.-.-. .-Bibliogr.: p.1337-1339. 25193.
; ; ; ; ;

418. . .., .., .. // . / . .-. - . . . .-, 2017.-. 6.-. 229-237.-. .-.: .237. 15-13295.
; VITIS VINIFERA; -; VITEUS VITIFOLIAE; ; ; ; ; ; -

419. [ Carsidara limbata (Hemiptera: Psyllidae), - (Firmiana simplex). ]. Li Jia-Le, Ren Li-Li, Luo You-Qing Ultrastructure of waxy glands and waxy secretions in nymphs of Carsidara limbata (Hemiptera: Carsidarinae) // Acta entomol. sinica.-2018.-Vol.61,N 7.-P. 825-834.-.-. .-Bibliogr.: p.833-834. 25193.
; STERCULIACEAE; -; PSYLLIDAE; ; ; ; ; ; ; ;

420. [ Helicoverpa armigera (Lepidoptera; Noctuidae) . ()]. Al Dong, Lin Rong-Hua, Wang Meng, Liang Xiao-He, Yu Cai-Hong Chemical modification of soluble trehalase from Helicoverpa armigera (Lepidoptera; Noctuidae) // Acta entomol. sinica.-2018.-Vol.61,N 7.-P. 801-807.-.-. .-Bibliogr.: p.806-807. 25193.
HELICOVERPA ARMIGERA; ; ; ;        

1998-2019 ©