-
()
-


@Mail.ru .

61 23 2022 .


68.37.29

. . 1013, 1037, 1397

959. [ Atractomorpha sinensis (Orthoptera: Pyrgomorphidae) . ()]. Li Wen-Bo, Gao Yu, Cui Juan, Tang Jia-Wei, Shi Shu-Sen Adaptability of different geographical populations of Atractomorpha sinensis (Orthoptera: Pyrgomorphidae) to environmental temperature // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 8.-P. 956-966.-.-. .-Bibliogr.: p.965-966. 25193.
ATRACTOMORPHA; ; ; ; ; ;

960. [ Galeruca daurica (Coleoptera: Chrysomelidae), , . ()]. Li Yan-Yan, Chen Long, Li Ling, Tan Yao, Pang Bao-Ping Analysis of the transcriptomes of Galeruca daurica (Coleoptera: Chrysomelidae) adults at different summer diapause stages // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 9.-P. 1020-1030.-.-. .-Bibliogr.: p.127-1029. 25193.
; ; -; GALERUCA DAURICA; ; ; ; ;

961. [ , PxMet-1 and PxMet-2 Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae). ]. Peng Lu, Qin Yu-Dong, Zou Ming-Min, Dong Shi-Jie, Liu Li-Li, You Min-Sheng Prokaryotic expression, purification and juvenile hormone-binding modes of the juvenile hormone receptors PxMet-1 and PxMet-2 of Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) // Acta entomol. sinica.-2020.-Vol.63,N 11.-P. 1295-1304.-.-. .-Bibliogr.: p.1303-1304. 25193.
PLUTELLA XYLOSTELLA; ; ; ; PROKARYOTA; ; ;

962. [ -]. .. // . . . - .-. / . . . -.-. , 2020.-. 92-99.-. .-.: .98-99. 21-3768.
; GALEGA ORIENTALIS; -; ; ; ; ; ; ;

963. [ - Tessaratoma papillosa (Hemiptera: Tessaratomidae), , ; . . ()]. Yao Qiong, Quan Lin-Fa, Xu Shu, Dong Yi-Zhi, Li Wen-Jing, Chen Bing-Xu Biology and management of the litchi stink bug, Tessaratoma papillosa (Hemiptera: Tessaratomidae): Progress and prospects // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 5.-P. 645-654.-.-. .-Bibliogr.: p.651-653. 25193.
; LITCHI SINENSIS; ; DIMOCARPUS LONGAN; -; TESSARATOMA PAPILLOSA; PENTATOMIDAE; ; ; ;

964. [ ]. .. // . . . / . . . . .-, 2020.-. 375-381.-. .-.: .380-381. 21-1379.
; VITIS VINIFERA; ; -; LOBESIA BOTRANA; HELICOVERPA ARMIGERA; ; TACHINIDAE; ; ; ; ; ; ; ;

965. syringa, spiraea philadelphus [ , ]. .., .., .. // . . / . . . - . . . . .-2021.-N 4(91).-. 22-27.-. .-.: .26-27. 17-9024.
; SYRINGA; ; SPIRAEA; ; PHILADELPHUS; ; ; ; ; ; ; ; ;

966. [ ]. .. // . . . / . . . . .-, 2020.-. 381-386.-. . 21-1379.
; PYRUS COMMUNIS; ; -; PSYLLA; ; ; ; ; ;

967. [ Beauveria bassiana Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) Orius sauteri (Hemiptera: Anthocoridae); . ()]. Chen Ya-Feng, Wang Su, Di Ning, Jin Dao-Chao Evaluation of the effects of Beauveria bassiana on the predation of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) by Orius sauteri (Hemiptera: Anthocoridae) using functional response model // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 8.-P. 967-975.-.-. .-Bibliogr.: p.973-975. 25193.
TETRANYCHUS URTICAE; ; ; ; BEAUVERIA BASSIANA; ; ; ORIUS SAUTERI; ; ; ; ; ; ;

968. [ , Callosobruchus chinensis (Coleoptera: Bruchidae) . ()]. Fan Yan-Ping, Dang Hai-Yan, Wang Hong-Min, Zheng Hai-Xia, Cheng Xiao-Fang, Zhang Yao-Wen, Zhang Xian-Hong Effects of mung bean trypsin inhibitor on the growth and development and the activities of detoxifying and protective enzymes in Callosobruchus chinensis (Coleoptera: Bruchidae) // Acta entomol. sinica.-2020.-Vol.63,N 12.-P. 1473-1481.-.-. .-Bibliogr.: p.1479-1481. 25193.
; VIGNA RADIATA; ; ; -; CALLOSOBRUCHUS CHINENSIS; ; ; ; ;

969. [ Trichogramma dendrolimi (Hymenoptera: Trichogrammatidae), Wolbachia. ()]. Huo Liang-Xiao, Li Yuan-Yuan, Zhang Dan, Yu Qian, Ning Su-Fang, Zhao Xu, Zhou Jin-Cheng, Dong Hui Effects of oviposition intensity on the reproductive phenotype of parthenogenetic Trichogramma dendrolimi (Hymenoptera: Trichogrammatidae) induced by Wolbachia // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 5.-P. 597-604.-.-. .-Bibliogr.: p.603-604. 25193.
TRICHOGRAMMA DENDROLIMI; ; ; WOLBACHIA; ; ;

970. [ Panonychus citri (Acari: Tetranychidae), . ()]. Liu Zhe, Beattie G.A.C., Cen Yi-Jing, Xu Chang-Bao Influence of foliar fertilizers on the development and reproduction of the citrus red mite, Panonychus citri (Acari: Tetranychidae), and the growth of citrus seedlings // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 9.-P. 1104-1111.-.-. .-Bibliogr.: p.1109-1111. 25193.
; CITRUS RETICULATA; ; PANONYCHUS CITRI; ; ; ; ; ;

971. [ F (npf) , Ostrinia furnacalis (Lepidoptera: Pyralididae). ]. Shi Jian, Wang Yuan, Liang Jia, Du Juan, Zhao Zhang-Wu Effects of knocking down neuropeptide F gene (npf) on the feeding, growth and reproduction of Ostrinia furnacalis (Lepidoptera: Pyralididae) // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 9.-P. 1080-1091.-.-. .-Bibliogr.: p.1090-1091. 25193.
OSTRINIA FURNACALIS; ; ; ; ; ; ; ;

972. [ , , , Odontothrips loti (Thysanoptera: Thripidae) . ()]. Li Ya-Shu, Wen Ya-Jie, Zhou Sheng-Ying, Zhao Xiao-Dong, Hu Gui-Xin Effects of potassium application on the oviposition selection, growth and development, adult longevity and fecundity of Odontothrips loti (Thysanoptera: Thripidae) on alfalfa // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 6.-P. 694-702.-.-. .-Bibliogr.: p.700-702. 25193.
; MEDICAGO SATIVA; -; THRIPIDAE; ; ; ; ; ; ;

973. [ , , Oedaleus asiaticus (Orthoptera: Acrididae). ]. Guo Na, Gao Shu-Jing, Wang Ning, Han Hai-Bin, Xu Lin-, Dong Rui-Wen, Narenmanduhu, Nabuqiya Effects of temperature on the activities of respiratory metabolism-related and antioxidant enzymes in adults of Oedaleus asiaticus (Orthoptera: Acridoidea) // Acta entomol. sinica.-2020.-Vol.63,N 11.-P. 1358-1365.-.-. .-Bibliogr.: p.1364-1365. 25193.
OEDALEUS DECORUS ASIATICUS; ; ; ; ; ;

974. [ 5- , Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae). ]. Zhong Chun-Lan, Chen Su-Hong, Zhou Xiao-Mei, Weng Ru-Yu, Xiao Guo-Quan, Zheng Huan-Huan, Tu Xiao-Yun Effects of 5 h LED light of different wavelengths in scotophase on the growth, development and reproduction of Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) // Acta entomol. sinica.-2020.-Vol.63,N 12.-P. 1490-1496.-.-. .-Bibliogr.: p.1495-1496. 25193.
SPODOPTERA LITURA; ; ; ; ; ; ;

975. [ Serangium japonicum (Coleoptera: Coccinellidae) . ()]. Mei Wen-Juan, Yao Feng-Luan, Lin Shuo, Ding Xue-Ling, Zheng Yu, Lu Xue-Song, He Yu-Xian, Weng Qi-Yong Oviposition preference of Serangium japonicum (Coleoptera: Coccinellidae) to eggplant varieties with different leaf trichome densities // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 9.-P. 1092-1103.-.-. .-Bibliogr.: p.1102-1103. 25193.
; SOLANUM MELONGENA; ; SERANGIUM JAPONICUM; ; ; ; ;

976. [ - Adelphocoris nigritylus (Hemiptera: Miridae) ]. Wang Meng-Qi, Zhang Li-Juan, Zhang Hong-Rui, Sun Yue-Xian Genetic diversity and genetic differentiation of Adelphocoris nigritylus (Hemiptera: Miridae) populations in North China // Acta entomol. sinica.-2020.-Vol.63,N 12.-P. 1516-1524.-.-. .-Bibliogr.: p.1523-1524. 25193.
ADELPHOCORIS; ; ; ; ; ; ;

977. [ Monolepta hieroglyphica (Coleoptera: Chrysomelidae) Wolbachia ]. Li Jing, Zhang Xiao-Fei, Xu Ling-Ling, Shen Yuan-Yuan, Li Xiao-Xiao, Wang Zhen-Ying Genetic structure and Wolbachia infection in geographical populations of Monolepta hieroglyphica (Coleoptera: Chrysomelidae) in South China // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 6.-P. 730-742.-.-. .-Bibliogr.: p.741-742. 25193.
CHRYSOMELIDAE; ; ; ; ; ; WOLBACHIA;

978. [ , ]. C.., .., .. // . . . / . . . . .-, 2020.-. 155-160.-. .-.: .159-160. 21-1379.
; BRASSICA OLERACEA VAR CAPITATA; -; ; PHYLLOTRETA; DELIA RADICUM; DELIA FLORALIS; PLUTELLA XYLOSTELLA; ; ; ; ;

979. [ Empoasca flavescens (Hemiptera: Cicadellidae), . ()]. Pan Cheng, Niu Yu-Qun, Xia Lu-Xia, Wu Chun-Fang, Jing Kai-Ting, Cheng Qiang-Yi, Wang Meng-Xin, Han Bao-Yu Identification of bacterial proteins in the saliva of adults of the tea green leafhopper, Empoasca flavescens (Hemiptera: Cicadellidae) // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 8.-P. 929-942.-.-. .-Bibliogr.: p.941-942. 25193.
; CAMELLIA SINENSIS; -; EMPOASCA VITIS; ; ; ; ; ; ;

980. [ - Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) FoRDL . ()]. Wang Jing, He Bing-Qing, Hua Deng-Ke, Zhang Kun, Yuan Jiang-Jiang, Zheng Xiao-Bin, Xu Bao-Yun, Zhang You-Jun, Wu Qing-Jun Identification of GABA receptor genes and the role of FoRDL in spinosad resistance in Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 8.-P. 943-955.-.-. .-Bibliogr.: p.953-955. 25193.
FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS; ; ; ; ; ; ; ; - ; -;

981. [ Solenopsis invicta, S. geminata Diacamma rugosum (Hymenoptera: Formicidae). ]. Yang Fan, Yu Jin-Yong, Chen Si-Qi, N1ng Dong-Dong, Babar Hassan, Xu Yi-Juan Identification and diversity analysis of bacteria in the venom glands of the fire ant, Solenopsis invicta, and two other ants (Hymenoptera: Formicidae) // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 9.-P. 1061-1069.-.-. .-Bibliogr.: p.1067-1068. 25193.
SOLENOPSIS INVICTA; ; ; ; ; ;

982. [ 2 . Eucryptorrhynchus (Coleoptera: Curculionidae) . ()]. Lu Yi, Wang Qian, Wen Jun-Bao Identification and expression profiling of odorant receptor genes based on the transcriptomes of two sibling species of Eucryptorrhynchus (Coleoptera: Curculionidae) at different developmental stages // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 6.-P. 655-665.-.-. .-Bibliogr.: p.663-665. 25193.
EUCRYPTORRHYNCHUS; CURCULIONIDAE; ; ; ; ; ; ; ;

983. [ 70 Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae). ]. Qiao Heng, Li Hui, Geng Yi-Shu, Zhao Xu-Dong, Yu Xiao-Hang, Hao De-Jun Identification and functional analysis of heat shock protein 70 gene of Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae) // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 7.-P. 790-799.-.-. .-Bibliogr.: p.798-799. 25193.
HYPHANTRIA CUNEA; ; ; ; ; ; PROKARYOTA;

984. [ 2 N Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae). ]. Lin Li, Yu Xiao-Qiang, Guan Xiong, Shao En-Si Identification and characterization of two aminopeptidases N from the midgut of the brown planthopper, Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae) // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 7.-P. 771-780.-.-. .-Bibliogr.: p.779-780. 25193.
NILAPARVATA LUGENS; ; ; ; ;

985. [ , Chilo suppressalis (Lepidoptera: Crambidae), . ()]. Liu Tian-Wei, Chen Yun-Kang, Xu Chun-Mei, Guo Rong, Feng Bo, Du Yong-Jun Variation in the olfactory response and expression levels of genes involved in sex pheromone recognition in male moths of field Chilo suppressalis (Lepidoptera: Crambidae) to sex pheromone blends at different ratios // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 5.-P. 585-596.-.-. .-Bibliogr.: p.595-596. 25193.
CHILO SUPPRESSALIS; ; ; ; ; ; ; ;

986. [ - Maladera orientalis (Coleoptera: Scarabaeidae) , . ()]. Zhang Meng-Meng, Chen Hong-Hao, Wang Wen-Kai, Chen Li Electroantennographic and behavioral responses of female adults of Maladera orientalis (Coleoptera: Scarabaeidae) to peach tree volatiles // Acta entomol. sinica.-2020.-Vol.63,N 12.-P. 1482-1489.-.-. .-Bibliogr.: p.1488-1489. 25193.
; PRUNUS PERSICA; -; MALADERA; ; ; ; ; ; ; ; ;

987. (Coleoptera, Carabidae) -, - . .., .., .., .. // . . . . -. .-2020.-. 6(87).-. 35-47.-. .-.: .44-47. 06-11907.
; ; CARABIDAE; ; ; ; ; ;

988. . .., .., .., .., .. // .-2021.-N 11.-. 23-25.-. .-.: .25. 1774.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ;

989. [ Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) , . ()]. Song Xiao-Hui, Yang Chang-Jin, Li Ni, Huang Guo-Hua, Yu Huan Cloning of Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) caspase genes and their expression in response to apoptosis inducers and pathogenic microorganism infection // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 7.-P. 800-808.-.-. .-Bibliogr.: p.807-808. 25193.
SPODOPTERA EXIGUA; ; ; ; ; ; ; ;

990. [ - Callosobruchus chinensis (Coleoptera: Bruchidae). ]. Wang Hong-Min, Zhang Jing, Zhang Chong, Zhuang Guo-Dong, Zheng Hai-Xia, Zhang Xian-Hong Cloning and expression profiling of odorant binding protein genes in Callosobruchus chinensis (Coleoptera: Bruchidae) // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 8.-P. 920-928.-.-. .-Bibliogr.: p.927-928. 25193.
CALLOSOBRUCHUS CHINENSIS; ; ; ; ; ;

991. [ Sm13498 Sitobion miscanthi (Hemiptera: Aphididae), ]. Fu Yu, Wang Qian, Zhang Yong, Chen Ju-Lian Cloning and functional analysis of salivary protein gene Sm13498 of the grain aphid, Sitobion miscanthi (Hemiptera: Aphididae) // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 9.-P. 1009-1019.-.-. .-Bibliogr.: p.1018-1019. 25193.
; TRITICUM AESTIVUM; -; SITOBION MISCANTHI; ; ; ; ; ; ;

992. [ PxyRACK1, C 1 (RACK1) Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae); RACK1 . ()]. Hu Xiao-Han, Tian Su-Fen, Lin Shuo, Chen Yi-Xin, Wei Hui, Gu Xiao-Jun, Huang Jing-Fei Function of receptor for activated C kinase 1 gene PxyRACK1 in the regulation of metamorphosis in Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 8.-P. 887-896.-.-. .-Bibliogr.: p.895-896. 25193.
PLUTELLA XYLOSTELLA; ; ; ; ; ; ; ; ; -;

993. [ Pxlys Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) . ()]. Ning Yan-Xia, Su Yue-Hua, Yang Mei cDNA cloning of lysozyme Pxlys of Plutella xylostella ( Lepidoptera: Plutellidae) and the analysis of antibacterial activity of its recombinant protein // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 7.-P. 781-789.-.-. .-Bibliogr.: p.788-789. 25193.
PLUTELLA XYLOSTELLA; ; ; ; ; ; ; ; ;

994. - . .., .., .., .., .., .. // .-2021.-N 11.-. 34-35.-. .-.: .35. 1774.
; SOLANUM TUBEROSUM; -; LEPTINOTARSA DECEMLINEATA; ; ; ; ; MEGASELIA; ;

995. . .., .. // .-2021.-N 11.-. 15-19.-. .-.: .19. 1774.
; ROSA HYBRIDA; ; TETRANYCHUS URTICAE; ; ; ; PHYTOSEIULUS PERSIMILIS; ;

996. . .. // .-2021.-N 8.-. 27-42.-. .-.: .40-42. 2627.
; VITIS VINIFERA; -; VITEUS VITIFOLIAE; ; ; ; ; ; ; ; ;

997. [, Synanthedon ulmicola, Synanthedon sp. Apotomis sp., Elaeagnus mollis (Elaeagnaceae) . , ]. Zhan Jin-Yu, Hu Xiao-Qing, Zheng Yue-Xi, Zhang Fang-Yuan, Yang Zhao-Fu Morphological and molecular identification and life history observation of three important lepidopteran pests on Elaeagnus mollis (Elaeagnaceae) in Shanxi Province, North China // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 5.-P. 618-626.-.-. .-Bibliogr.: p.625-626. 25193.
; ELAEAGNUS; -; SYNANTHEDON; APOTOMIS; ; ; - ; ;

998. [ ]. .. // .-2021.-N 11.-. 32-33.-.: .33. 1774.
; ; ;

999. [ ( ) - ( ) ]. .., .., .., .., .., .. // .-2021.-N 3.-. 253-259.-. .-.: .258-259. 3709.
; VITIS VINIFERA; -; LOBESIA BOTRANA; ; HALYOMORPHA HALYS; ; ; ; ;

1000. Chrysodeixis chalcites Esper [ ]. .., .., .., .. // .-2021.-N 8.-. 62-69.-. .-.: .67-68. 2627.
CHRYSODEIXIS CHALCITES; ; ; ; ;

1001. [ 20- , Drosophila melanogaster CRISPR/Cas9. ()]. Zhang Wen-Hao, Long Shi-Hui, Ni Yi-Lu, Zhang Jia-Hui, Li Sheng, Li Kang Regulation of histone methylation modification in 20E signaling transduction detected by CRISPR/Cas9 system in Drosophila cells // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 5.-P. 549-557.-.-. .-Bibliogr.: p.556-557. 25193.
DROSOPHILA MELANOGASTER; ; ; ; CRISPR-CAS; ;

1002. [ Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) . ()]. Jiang Yue-Li, Wu Yu-Qing, Li Tong, Miao Jin, Gong Zhong-Jun, Duan Yun, Mei Shi-Qiong, Wang Xue-Qin, Liu Qi-Hang Light and dark adaptation of adult compound eyes of Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) and the transformation rate to light-adapted state under yellow light // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 9.-P. 1120-1126.-.-. .-Bibliogr.: p.1125-1126. 25193.
SPODOPTERA FRUGIPERDA; ; ; ; ; ; ;

1003. [ Tetranychus cinnabarinus (Acari: Tetranychidae), TcSPS1. ()]. Zhang Meng-Yu, Qi Cui-Cui, Hu Jia, Xu Zhi-Feng Screening of selenium metabolism pathway genes in Tetranychus cinnabarinus (Acari: Tetranychidae) and the prokaryotic expression and characterization of selenophosphate synthetase TcSPS1 // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 5.-P. 566-573.-.-. .-Bibliogr.: p.573. 25193.
TETRANYCHUS CINNABARINUS; ; ; ; ; PROKARYOTA; ;

1004. [ Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae). ]. Shentu Xu-Ping, Shi Jia-Teng, Song Yang, Yu Xiao-Ping Research advances in the diversity of symbionts in the brown planthopper, Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae) // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 8.-P. 998-1008.-.-. .-Bibliogr.: p.1005-1008. 25193.
NILAPARVATA LUGENS; ; ; ; ;

1005. [ . ()]. Cao Song, Liu Yang, Wang Gui-Rong Research progress of pheromone receptors in moths // Acta entomol. sinica.-2020.-Vol.63,N 12.-P. 1546-1568.-.-. .-Bibliogr.: p.1562-1568. 25193.
LEPIDOPTERA; ; ; ; ; ;

1006. [ , -. ()]. Dong Yu-Mei, Zhang Mei-Qian, Shen Hui, Huang Xing-Ge, Yang Yu-Xia, Li Ji-Fen, Zhang Wen-Dan, Shen Dan-Yu, Jing -Feng, Dou Dao-Long, Xia Ai Research advances of salivary effectors and elicitors in herbivorous insects // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 8.-P. 982-997.-.-. .-Bibliogr.: p.994-997. 25193.
-; ; ; ; ;

1007. [ -. . ()]. You Yin-Wei, Zhang Long Progress in the functional research of odorant receptors of agricultural insects // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 5.-P. 627-644.-.-. .-Bibliogr.: p.638-644. 25193.
-; ; ; ; ;

1008. [ .-. . ()]. Chen Yan-Ting, You Shi-Jun, Ke Fu-Shi, Liu Tian-Sheng, Li Jian-Yu, You Min-Sheng Advances in landscape genomics and its application in integrated pest management // Acta entomol. sinica.-2020.-Vol.63,N 11.-P. 1411-430.-.-. .-Bibliogr.: p.1422-1430. 25193.
; ; ; ; ; ; ; ;

1009. [ Kazal AgKaSPI Aphis glycines (Hemiptera: Aphididae) Akanthomyces lecanii. ()]. Chen Ya-Ru, Yang Hong-Jia, Li Ze, Che Jin-Ming, Wang Ze-Qun, Fan Dong Expression of Kazal-type serine protease inhibitor gene AgKaSPI in Aphis glycines (Hemiptera: Aphididae) in response to Akanthomyces lecanii infection // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 8.-P. 908-919.-.-. .-Bibliogr.: p.918-919. 25193.
APHIS GLYCINES; ; AKANTHOMYCES; ; ; ; ; ; -;

1010. [ Holotrichia oblita (Coleoptera: Scarabaeidae) , . ()]. Zhang Nuo, Chen Li, Xie Guang-Lin Electrophysiological responses of Holotrichia oblita (Coleoptera: Melolonthidae) to peach tree volatiles // Acta entomol. sinica.-2021.-Vol.64,N 9.-P. 1112-1119.-.-. .-Bibliogr.: p.1118-1119. 25193.
; PRUNUS PERSICA; -; HOLOTRICHIA OBLITA; ; ; ; ; ; ; ;        

1998-2022 ©