-
()
-


@Mail.ru .

44 09 2019 .


68.37.29

489. [ Helionothrips mube (Thysanoptera: Thripidae), , - COI]. Xie Yan-Lan, Zhang Hong-Rui, Li Zheng-Yue Analysis of genetic differentiation among geographic populations of Helionothrips mube (Thysanoptera: Thripidae) in southwestern China based on mitochondrial COI gene // Acta entomol. sinica.-2019.-Vol.62,N 3.-P. 370-380.-.-. .-Bibliogr.: p.379-380. 25193.
; COLOCASIA ESCULENTA; -; THRIPIDAE; ; ; ; ; ; ; ;

490. [ Scythropus yasumatsui (Coleoptera: Curculionidae), , ]. Hong Bo, Zhang Feng, Chen Zhi-Jie, Luo Kun, Zhao Hui-Yan Analysis of the genetic diversity of Scythropus yasumatsui (Coleoptera: Curculionidae) populations in China based on microsatellite markers // Acta entomol. sinica.-2019.-Vol.62,N 3.-P. 381-390.-.-. .-Bibliogr.: p.389-390. 25193.
; ZIZIPHUS JUJUBA; -; CURCULIONIDAE; ; ; ; ;

491. [ Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae) . ()]. Wang Tian-Zhao, Wang Zheng-Liang, Zhu Hang-Feng, Wang Zi-Ye, Yu Xiao-Ping Analysis of the gut microbial diversity of the brown planthopper, Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae) by high-throughput sequencing // Acta entomol. sinica.-2019.-Vol.62,N 3.-P. 323-333.-.-. .-Bibliogr.: p.331-333. 25193.
NILAPARVATA LUGENS; ; ; ; ; ; PCR;

492. [ - - CforOBP8 Cylas formicarius (Coleoptera: Brentidae). ]. Jia Xiao-Jian, Gao Bo, Ma Juan, Li Xiu-Hua, Chen Shu-Long, Wang Rong-Yan Gene expression profiling and ligand binding characterization of the odorant binding protein CforOBP8 in Cylas formicarius (Coleoptera: Brentidae) // Acta entomol. sinica.-2019.-Vol.62,N 3.-P. 275-283.-.-. .-Bibliogr.: p.282-283. 25193.
CYLAS; ; (); ; ; ; ;

493. [ ex vivo Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) . ()]. Tang Kai, Yu Xu-Peng, Meng Qian, Li Miao-Miao, Qin Qi-Lian, Tang Ping, Zhang Huan Analysis of the ex vivo transformation of ovarian cells of Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) based on transcriptome sequencing // Acta entomol. sinica.-2019.-Vol.62,N 2.-P. 193-204.-.-. .-Bibliogr.: p.204. 25193.
SPODOPTERA EXIGUA; ; ; ; ; ;

494. , , " " [ -]. .. // . , . .-, 2017.-. 2.-. 403-407.-. .-.: .407. 18-8368.
; -; ; ; ; ; ; ; ;

495. [ Bradysia odoriphaga (Diptera: Sciaridae). ]. Sun Li-Juan, Chen Jie-Min, Zheng Chang-Ying Effect of drought during the root nourishing period of Chinese chives on the population dynamics of the chive gnat, Bradysia odoriphaga (Diptera: Sciaridae) // Acta entomol. sinica.-2019.-Vol.62,N 3.-P. 351-357.-.-. .-Bibliogr.: p.356-357. 25193.
; ALLIUM TUBEROSUM; -; BRADYSIA ODORIPHAGA; ; -; ;

496. [ , , -. ()]. Xu Song-, Li Li-Na, Bai Xue, Guo Mei-Lan, Ren Qin Effect of potassium application and aphid feeding-induced salicylic acid on insect resistance in potato // Acta entomol. sinica.-2019.-Vol.62,N 3.-P. 343-350.-.-. .-Bibliogr.: p.349-350. 25193.
; SOLANUM TUBEROSUM; -; APHIDIDAE; ; ; ; ; ; ;

497. [ Leptomastix dactylopii (Hymenoptera: Encyrtidae), Planococcus citri (Hemiptera: Pseudococcidae); . ()]. Sacti Z., Kilincer N. Effect of white oil on the behavior of citrus mealybug parasitoid Leptomastix dactylopii Howard (Hymenoptera: Encyrtidae) // Bitki Koruma Bul..-2018.-Vol.58,N 4.-P. 247-253.-.-. .-Bibliogr.: p.252-253. 26099.
; -; PLANOCOCCUS CITRI; ; ; ENCYRTIDAE; ; ; ; ; ;

498. [ Steinernema feltiae ( SF-SN) Bradysia odoriphaga (Diptera: Sciaridae). ]. Wu Hai-Bin, Gong Qing-Tao, Chen Zhen-Zhen, Fan Kun, Gong Yi, Xu Yong-Yu, Sun Rui-Hong Bioefficacy and searching effect of entomopathogenic nematode Steinernema feltiae SF-SN treated with thiamethoxam on Bradysia odoriphaga (Diptera: Sciaridae) larvae // Acta entomol. sinica.-2019.-Vol.62,N 2.-P. 222-232.-.-. .-Bibliogr.: p.230-232. 25193.
BRADYSIA ODORIPHAGA; ; ; ; ; STEINERNEMA FELTIAE; ; ; ; ; ;

499. [ . Wolbachia Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) . , ]. Li Shao-Jian, Gao Meng, Wang Na, Cui Xiao-Wei, Sang Su-Ling, Fan Wan-Wan, Wang Zhen-Yu Detection and phylogenetic analysis of Wolbachia in Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) populations from different areas of Henan province, central China // Acta entomol. sinica.-2019.-Vol.62,N 2.-P. 215-221.-.-. .-Bibliogr.: p.220-221. 25193.
APHIS GOSSYPII; ; WOLBACHIA; ; ;

500. () [ , ]. .., .. // . , . .-, 2017.-. 2.-. 371-374.-. .-.: .374. 18-8368.
; ; -; TRIALEURODES VAPORARIORUM; ; ; ; ; ; ; -

501. [ ]. .., .. // .-2019.-N 3.-. 26-31.-. .-.: .30-31. 32681.
; ZEA MAYS; -; OSTRINIA NUBILALIS; ; ; ; ; ; ; ; ;

502. . . // . . -.-2019.-N 3.-. 78-81. 32602.
; ; ; ; ; ;

503. (. Aphididae) - . .., .. // .-2019.-N 3.-. 39-43.-.: .42-43. 32681.
; ZEA MAYS; -; ; APHIDIDAE; ; ; ; ; ;

504. Bacillus thuringiensis [ , . ()]. .., .., .., .., .., .., .. // . , . .-, 2017.-. 2.-. 86-89.-. .-.: .89. 18-8368.
EUPROCTIS CHRYSORRHOEA; LYMANTRIA DISPAR; BOMBYX MORI; ; BACILLUS THURINGIENSIS; ; ; ; ;

505. (Hemipteroidea) . .., .. // . , . .-, 2017.-. 2.-. 383-385.-. .-.: .385. 18-8368.
; ; -; HEMIPTERA; THYSANOPTERA; ; ;

506. [ . . ()]. Chi Hsin, Fu Jian-Wei, You Min-Sheng Age-stage, two-sex life table and its application in population ecology and integrated pest management // Acta entomol. sinica.-2019.-Vol.62,N 2.-P. 255-262.-.-. .-Bibliogr.: p.261-262. 25193.
-; ; ; ; ; ; ;

507. [ , IV Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae). ]. Abudunasier M., Ma Ji, Liu Ning, Wang Wei, Li Meng-Ge, Gu Xin-Rong, Wang Xin, Liu Xiao-Ning Gene cloning, characterization and expression profiling of a group IV chitinase from Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) // Acta entomol. sinica.-2019.-Vol.62,N 2.-P. 170-180.-.-. .-Bibliogr.: p.179-180. 25193.
HELICOVERPA ARMIGERA; ; ; ; ; ;

508. [ - HcSPt Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae); . ()]. Zhao Xu-Dong, Sun Yu-Hang, Chen Chang-Yu, Tian Shuo, Tao Rong, Hao De-Jun Cloning and spatio-temporal expression of serine protease gene HcSPt and its expression in response to feeding on different host plants in Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae) // Acta entomol. sinica.-2019.-Vol.62,N 2.-P. 160-169.-.-. .-Bibliogr.: p.168-169. 25193.
HYPHANTRIA CUNEA; ; ; ; ; ; ;

509. [ - HaxyOBP1 6 Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae). ]. Han Shi-Peng, Liang Chao, Li Xin-Bing, Han Hui, Zhao Feng, He Yun-Zhuan Cloning and expression profiling of the odorant binding protein genes HaxyOBP1 and 6 in Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae) // Acta entomol. sinica.-2019.-.62,N 3.-. 284-293.-.-. .-.: .292-293. 25193.
HARMONIA AXYRIDIS; ; (); ; ; ; RT-PCR;

510. - (Cornus spp.) . .. // . , . .-, 2017.-. 2.-. 419-421.-. .-.: .421. 18-8368.
; CORNUS; ; ; -; ;

511. [ ( ) Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae). ]. Yao Xue, Li Lin-Hong, Wei Ji-Zhen, Xi Yu-Qiang, Du Meng-Fang, Cui Jiang-Kuan, An Shi-Heng, Liu Xiao-Guang Molecular characterization and functional analysis of tyrosine hydroxylase gene in Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) // Acta entomol. sinica.-2019.-Vol.62,N 3.-P. 294-303.-.-. .-Bibliogr.: p.302-303. 25193.
HELICOVERPA ARMIGERA; ; ; ; ; ; RT-PCR; ; ;

512. [ --- Bemisia tabaci MEAMI (Hemiptera: Aleyrodidae). ]. Jiu Min, Wang Lun-Ji, Ren Li-Na, Dai Wei, Li Jing-Jing, Zhao Jun-Feng, Zhang Min Molecular cloning and expression profiling of phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase genes in Bemisia tabaci MEAMI (Hemiptera: Aleyrodidae) // Acta entomol. sinica.-2019.-Vol.62,N 2.-P. 141-149.-.-. .-Bibliogr.: p.148-149. 25193.
BEMISIA TABACI; ; ; ; ;

513. [-]. .., .. // : .-. . / . . . - . . . . .-2018.-N 3(20).-. 47-53.-. .-.: .51-52. 15-3814.
-; ; ; ; ; ;

514. - LibreOffice Base - [ . ()]. .., .., .. // . , . .-, 2017.-. 2.-. 412-413.-. .-.: .413. 18-8368.
; ; ; ; ; ;

515. - . Rosaceae - . .., .. // . , . .-, 2017.-. 2.-. 397-400.-. .-.: .400. 18-8368.
; ; ; ; ; ; ; ; ;

516. [ Rhopalosiphum maidis (Hemiptera: Aphididae) Efe, Hido Burak ]. Kucukballi S., Arzuman S., Karaca I. Population development of green corn aphid, Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856) (Hemiptera: Aphididae) on three different corn varieties // Bitki Koruma Bul..-2018.-Vol.58,N 4.-P. 207-214.-.-. .-Bibliogr.: p.213-214. 26099.
; ZEA MAYS; -; RHOPALOSIPHUM MAIDIS; ; ; ;

517. [ Agrotis ipsilon (Lepidoptera: Noctuidae) , , . ()]. Li Jian-Yi, Cao Ya-Zhong, Zhang Shuai, Yin Jiao, Li Er-Tao, Li Xiao-Feng, Li Jin-Qiao, Yuan Yuan, Wu Guo-Xing, Li Ke-Bin Formulation screening of sugar-acetic acid-ethanol-water solutions as food attractant for the black cutworm, Agrotis ipsilon (Lepidoptera: Noctuidae) and enhancing their activity by fermentation // Acta entomol. sinica.-2019.-Vol.62,N 3.-P. 358-369.-.-. .-Bibliogr.: p.368-369. 25193.
AGROTIS IPSILON; ; ; ; ; ; ; ;

518. [ Bombus terrestris (Hymenoptera: Apidae) . ()]. Wang Huan, Xu Xi-Lian Toxicity and risk of spinetoram and bifenazate to bumblebee Bombus terrestris (Hymenoptera: Apidae) // Acta entomol. sinica.-2019.-Vol.62,N 3.-P. 334-342.-.-. .-Bibliogr.: p.341-342. 25193.
BOMBUS; BOMBUS TERRESTRIS; -; ; ; ; ; ; ; ; ;

519. [ Adialytus veronicaecola (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae), , . ()]. Cetin Erdogan O., Akar S. First record of the species Adialytus veronicaecola (Stary, 1978) (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) from the West Palaearctic Region // Bitki Koruma Bul..-2018.-Vol.58,N 4.-P. 227-229.-.-. .-Bibliogr.: p.228-229. 26099.
BRACONIDAE; ; ; APHIDIDAE; ; ;

520. "" " " . .. // . , . .-, 2017.-. 2.-. 441-444.-. .-.: .444. 18-8368.
; ; ; -; ; ; ;

521. [ Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae). ]. Liang Zhen-Pu, Wang Liang, Li Peng-Juan, Wang Zhao-Xing, Xiao Yu-, Zhang Xiao-Xia Proteomic identification of the peritrophic membrane of Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) // Acta entomol. sinica.-2019.-Vol.62,N 2.-P. 181-192.-.-. .-Bibliogr.: p.191-192. 25193.
HELICOVERPA ARMIGERA; ; ; ; ; ; ; -;

522. - . .., .., .., .. // . . . . - . . . . .-2019.-N 1(41).-. 119-123.-. .-.: .122-123. 10-10222.
; ; -; ; ; ; ; ; ;

523. [ () () ]. .., .. // .-2019.-N 3.-. 46-48.-. .-.: .48. 32681.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; LYCOPERSICON ESCULENTUM; -; GRYLLOTALPA GRYLLOTALPA; ; ; ; ; ; ;

524. [ , (, , ) - ]: . . . . . - .-. : 06. 01. 07 < >. ...--, 2019.-38 .: .-.: . 32-38 (89 .). 19-2056
; TRITICUM AESTIVUM; ; -; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

525. Phyllonorycter Hubner, 1822 [ (Phyllonorycter issikii) (P. robiniella) ]. .. // . , . .-, 2017.-. 2.-. 426-429.-. .-.: .428-429. 18-8368.
; TILIA; ; ROBINIA; -; PHYLLONORYCTER ISSIKII; ; ; ;

526. [ Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae). ]. Yan Xi-Zhong, Wang Zhi-Yu, Duan Yu, Feng Xue-Meng, Deng Cai-Ping, Wu Ai-Hua, Fu Shu-Hui, Sun Xue- Jun, Hao Chi Ultrastructure of sensilla on labial palps and the central projection of their sensory neurons in Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) adults // Acta entomol. sinica.-2019.-Vol.62,N 2.-P. 205-214.-.-. .-Bibliogr.: p.212-214. 25193.
PLUTELLA XYLOSTELLA; ; ; ; ; ; ; ;

527. [Argyresthia conjugella Lampronia capitella ]. .., .., .. // . , . .-, 2017.-. 2.-. 450-453.-. .-.: .453. 18-8368.
; -; ARGYRESTHIA CONJUGELLA; LAMPRONIA CAPITELLA; ; ; ; ;

528. [ . Scymnus (Coleoptera: Coccinellidae) 12S, 16S 28S . ()]. Huang Wei-Dong, Liang Xin-Yue, Xie Xiu-Feng, Wang Xing-Min, Chen Xiao-Sheng Phylogenetic analysis of the genus Scymnus Kugelann (Coleoptera: Coccinellidae) from China based on 12S, 16S and 28S rRNA gene sequences // Acta entomol. sinica.-2019.-Vol.62,N 2.-P. 241254.-.-. .-Bibliogr.: p.252-254. 25193.
SCYMNUS; ; ; ; ;

529. [ - - Microplitis mediator (Hymenoptera: Braconidae). ]. Song Xuan, Shan Shuang, Wang Shan-Ning, Tao Yu-Xiao, Li Rui-Jun, Zhang Yong-Jun Prokaryotic expression and ligand binding characteristics of odorant binding protein MmedOBP18 of the parasitoid wasp Microplitis mediator (Hymenoptera: Braconidae) // Acta entomol. sinica.-2019.-Vol.62,N 2.-P. 150-159.-.-. .-Bibliogr.: p.158-159. 25193.
MICROPLITIS MEDIATOR; ; (); ; ; PROKARYOTA;

530. Bibliographia Araneologica Rossica ( ). 1. 2012-2015= Bibliographia Araneologica Rossica (Bibliography on spiders of Russia and post-USSR republics). ...-: , 2019.-69 .- ISBN 978-5-907213-21-0. 19-7264
; ; ; ;        

1998-2019 ©