-
()
-
@Mail.ru .


68.37.29

. . 404

346. [ ND6 9 (Oedaleus asiaticus) ]. Li Yunlong, Xie Aiting, Qin Meng, Zhang Qunfeng Sequence analysis of mtDNA ND6 and fragments of flanking genes from nine geographical populations of Oedaleus asiaticus in Beijing and surrounding regions // Journal of Plant Protection.-2016.-Vol.43,N 4.-P. 634-640.-.-. .-Bibliogr.: p.640. 32678.
OEDALEUS DECORUS ASIATICUS; ; ; ; ; ;

347. [ Cnaphalocrocis medinalis (Lepidoptera: Pyralidae). ]. Liu Xiao-Gai, Yang Ya-Jun, Liao Qiu-Ju, Xu Hong-Xing, Liu Ying-Hong, Lu Zhong-Xian Analysis of the bacterial community structure and diversity in the intestine of Cnaphalocrocis medinalis (Lepidoptera: Pyralidae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 9.-P. 965-976.-.-. .-Bibliogr.: p.974-976. 25193.
CNAPHALOCROCIS MEDINALIS; ; ; ; ; ;

348. [ Ectropis obliqua (Lepidoptera: Geometridae), . ()]. Xie Gui-Ying, Chen Jun-Hua, Tang Qing-Bo, Yin Jian, Zhao Xin-Cheng Anatomical structure of the brain of larval Ectropis obliqua (Lepidoptera; Geometridae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 8.-P. 831-838.-.-. .-Bibliogr.: p.837-838. 25193.
; CAMELLIA SINENSIS; -; ECTROPIS OBLIQUA; ; ; ;

349. - (Helicoverpa armigera Hbn.) . .., .., .., .. // . . . . -. .-2016.-. 4(61).-. 122-127.-. .-.: .127. 06-11907.
; NICOTIANA TABACUM; -; HELICOVERPA ARMIGERA; ; ; ; ;

350. [ (Oulema melanopus) ]. Milovac Z., Franeta F. Biology and control of cereal leaf beetle Oulema melanopus (Coleoptera: Chrysomelidae) // Biljni Lekar.-2016.-Vol.44,N 5-6.-P. 517-527.-.-. .-Bibliogr.: p.523-526. 25469.
; -; OULEMA MELANOPUS; ; ;

351. [ , . ()]. Konjevic A. Wheat bugs species composition in the Backa region and their significance in wheat // Biljni Lekar.-2016.-Vol.44,N 5-6.-P. 506-517.-.-. .-Bibliogr.: p.515-517. 25469.
; TRITICUM; -; HEMIPTERA; ; ;

352. [ (Hemiptera: Aphididae), : , , . ()]. Petrovic-Obradovic O., Jovicic I., Radonjic A. Aphids (Hemiptera: Aphididae) on wheat // Biljni Lekar.-2016.-Vol.44,N 5-6.-P. 500-505.-.-. .-Bibliogr.: p.504-505. 25469.
; TRITICUM; -; APHIDIDAE; ; ; ; ;

353. [ , N Bacillus thuringiensis Cry1Ac Cry2Aa Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae). ]. Wang Bing-Jie, Yuan Xiang-Dong, Zhao Man, Liu Chen, Chen Lin, Liang Ge-Mei Effects of antiserums of cadherin, aminopeptidase N and alkaline phosphatase on the toxicities of Cry1Ac and Cry2Aa in Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 9.-P. 977-984.-.-. .-Bibliogr.: p.982-984. 25193.
HELICOVERPA ARMIGERA; BT-; BT-; ; ; ;

354. [ - Trichogramma japonicum (Hymenoptera: Trichogrammatidae) - ( Chilo suppressalis). ]. Song Jing, Huang Jing, Wang Lei-Ying, Li Yuan-Xi Effects of rearing host on parasitization behavior and capacity of Trichogramma japonicum (Hymenoptera: Trichogrammatidae) // Acta entomol. sinica.-2015.-Vol.58,N 7.-P. 783-790.-.-. .-Bibliogr.: p.789-790. 25193.
CHILO SUPPRESSALIS; -; ; ; ; ; TRICHOGRAMMA JAPONICUM; -; ; ; ; ;

355. [ , Athetis lepigone (Lepidoptera: Noctuidae). ]. Liang Fei-Fei, Wang Zhen-Ying, He Kang-Lai, Zhang Tian-Tao, Bai Shu-Xiong Effects of brief exposure to high temperature in the larval stage on the survival and fecundity of Athetis lepigone (Lepidoptera: Noctuidae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 9.-P. 991-996.-.-. .-Bibliogr.: p.995-996. 25193.
ATHETIS LEPIGONE; ; ; ; ; ; ;

356. [ , Grapholitha molesta (Lepidoptera: Tortricidae). ]. Yu Qin, Wang Fang, Zhang Run-Xiang, Guo Gui-Ming, Fan Ren-Jun, Hao Chi Effects of pupal weight on the fecundity and longevity of adults and the larval development of the next generation in Grapholitha molesta (Lepidoptera: Tortricidae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 9.-P. 985-990.-.-. .-Bibliogr.: p.989-990. 25193.
; -; CYDIA MOLESTA; ; ; ; ; ; ; ;

357. [ , . ()]. Zhang Xiao-Yan, Shi Shang-Li, Li Xiao-Long, Li Ya-Juan, Hu Gui-Xin Effects of applied potassium levels on alfalfa nutrients and resistance to thrips (Thysanoptera: Thripidae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 8.-P. 846-853.-.-. .-Bibliogr.: p.852-853. 25193.
; MEDICAGO SATIVA; -; THRIPIDAE; ; ; ; ; ;

358. [ Mythimna separata (Lepidoptera: Noctuidae), . ()]. Wang Juan, Li Bo-Liao, Wu Jun-Xiang, Xu Xiang-Li Effects of fluctuating temperature on the reproduction and metabolism of primary energy substances in Mythimna separata (Lepidoptera: Noctuidae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 9.-P. 917-924.-.-. .-Bibliogr.: p.923-924. 25193.
MYTHIMNA SEPARATA; ; ; ; ;

359. [ Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) . ()]. Zhi Jun-Rui, Tian Tian, Wen Juan, Liu Yong Effects of kidney bean damaged by Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) or Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) on the activities of protective and detoxification enzymes in the other subsequent herbivore of both // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 7.-P. 707-715.-.-. .-Bibliogr.: p.713-715. 25193.
; PHASEOLUS VULGARIS; -; FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS; ; TETRANYCHUS URTICAE; ; ; ;

360. [ Athetis dissimilis (Lepidoptera: Noctuidae). ]. Guo Ting-Ting, Men Xing-Yuan, Yu Yi, Chen Hao, Zhou Xian-Hong, Zhuang Qian-Ying, Wang Zhen-Ying, Li Li-Li Effects of temperature on the development and reproduction of Athetis dissimilis (Lepidoptera: Noctuidae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 8.-P. 865-870.-.-. .-Bibliogr.: p.869-870. 25193.
ATHETIS; ; ; ; ; ;

361. [ Acanthoscelides obtectus (Coleoptera: Bruchidae). ]. Yao Jie, Dai Ren-Huai, Dai Chuan-Yong, Yang Hong Effects of temperature on the development and reproduction of Acanthoscelides obtectus (Coleoptera: Bruchidae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 7.-P. 739-746.-.-. .-Bibliogr.: p.744-746. 25193.
; PHASEOLUS VULGARIS; -; ACANTHOSCELIDES OBTECTUS; ; ; ; ; ; ; ;

362. [ Orius minutus (Hemiptera: Anthocoridae). ]. Ding Yao, Yang Qun-Fang, Li Qing, Jiang Chun-Xian, Wang Hai-Jian Effects of temperature on the development and reproduction of Orius minutus (Hemiptera: Anthocoridae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 6.-P. 647-653.-.-. .-Bibliogr.: p.652-653. 25193.
; ; ; ORIUS; ; ; ; ; ; ; ;
. " "

363. [ Wolbachia , Nasonia vitripennis (Hymenoptera: Pteromalidae). ]. Li Pei-Guang, Qiu Shi-Qi, Ye Bao-Hua, Wang Ning-Xin, Huang Da-Wei Influence of removing Wolbachia on the reproductive fitness and adult longevity of Nasonia vitripennis (Hymenoptera: Pteromalidae) // Acta entomol. sinica.-2015.-Vol.58,N 9.-P. 966-972.-.-. .-Bibliogr.: p.971-972. 25193.
NASONIA VITRIPENNIS; ; ; ; WOLBACHIA; ; ; ; ;

364. [ , - Chouioia cunea (Hymenoptera: Eulophidae), Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae). ]. Xin Bei, Zhang Shao-Bin, Liu Pei-Xuan, Zheng Ya-Nan Effects of venom of Chouioia cunea (Hymenoptera: Eulophidae) on the hemocyte immunity of Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae) pupae // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 7.-P. 699-706.-.-. .-Bibliogr.: p.705-706. 25193.
HYPHANTRIA CUNEA; ; ; EULOPHIDAE; ; ; ; ; ;

365. [ - PxyIOBP31 Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae). ]. Qin Jiang-Mei, Cai Li-Jun, Zheng Li-Shuang, Cheng Xiao-Juan, You Min-Sheng Identification and ligand binding characteristics of antennal binding protein PxyIOBP31 in the diamondback moth, Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 8.-P. 812-822.-.-. .-Bibliogr.: p.820-822. 25193.
PLUTELLA XYLOSTELLA; ; ; ;

366. [ (Bactrocera dorsalis). ]. Chen Xiao-Yan, Liu Jia-Li, Guo Wen-Ju, Zeng Xin-Nian Associative olfactory conditioning in male adults of the oriental fruit fly, Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae) // Acta entomol. sinica.-2015.-Vol.58,N 9.-P. 973-980.-.-. .-Bibliogr.: p.979-980. 25193.
BACTROCERA DORSALIS; ; ; ; ;

367. [ Bradysia odoriphaga (Diptera: Sciaridae) . ()]. Li Hui, Zhao Yunhe, Wang Qiuhong, Liu Feng, Mu Wei Toxic characters and toxicity of hexaflumuron against Bradysia odoriphaga Yang et Zhang (Diptera: Sciaridae) at different developmental stages // Journal of Plant Protection.-2016.-Vol.43,N 4.-P. 670-676.-.-. .-Bibliogr.: p.675-676. 32678.
BRADYSIA ODORIPHAGA; ; ; ; ; ; ; ; ;

368. [ Sitodiplosis mosellana (Diptera: Cecidomyiidae) . ()]. Jiang Yue-Li, Li Tong, Gong Zhong-Jun, Duan Yun, Miao Jin, Wu Yu-Qing Phototaxis of Sitodiplosis mosellana (Diptera: Cecidomyiidae) adults to linearly polarized light // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 7.-P. 797-800.-.-. .-Bibliogr.: p.800. 25193.
; -; SITODIPLOSIS MOSELLANA; ; ;

369. [ . Wolbachia Frankliniella intonsa (Thysanoptera: Thripidae). ]. Lou Heng, Chen Ya-Ting, Zhang Yan-Kai, Yang Xian-Ming, Sun Jing-Tao, Hong Xiao-Yue Wolbachia infection and its relationship with mtDNA diversity in the flower thrips, Frankliniella intonsa (Thysanoptera: Thripidae) // Acta entomol. sinica.-2015.-Vol.58,N 7.-P. 750-760.-.-. .-Bibliogr.: p.758-760. 25193.
FRANKLINIELLA INTONSA; ; ; WOLBACHIA; ;

370. [ - Planococcus minor (Hemiptera: Pseudococcidae), ]. Wang Yu-Sheng, Zhou Pei, Tian Hu, Wan Fang-Hao, Zhang Gui-Fen Validity of DNA barcoding in identification of Planococcus minor (Maskell) (Hemiptera: Pseudococcidae), a potential major invasive alien species to China // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 7.-P. 747-758.-.-. .-Bibliogr.: p.757-758. 25193.
; ; ; -;

371. [ (Coccinella septempunctata) Chrysopa pallens (Aphis gossypii). ]. Alipu N., Abdirehim H., Meng Ling, Li Bao-Ping Intraguild interactions between Coccinella septempunctata (Coleoptera: Coccinellidae) and Chrysopa pallens (Neuroptera: Chrysopidae) at different life stages // Acta entomol. sinica.-2015.-Vol.58,N 9.-P. 997-1004.-.-. .-Bibliogr.: p.1003-1004. 25193.
APHIS GOSSYPII; ; ; ; ; CHRYSOPA PALLENS; COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA; ; ; -;

372. [ - Galeruca daurica (Coleoptera: Chrysomelidae) , , ]. Zhang Peng-Fei, Zhou Xiao-Rong, Pang Bao-Ping, Chang Jing, Shan Yan-Min, Zhang Zhuo-Ran Microsatellite marker analysis of the genetic diversity of Galeruca daurica (Coleoptera: Chrysomelidae) populations from Inner Mongolia // Acta entomol. sinica.-2015.-Vol.58,N 9.-P. 1005-1011.-.-. .-Bibliogr.: p.1010-1011. 25193.
; -; GALERUCA; CHRYSOMELIDAE; ; ; ; ;

373. [ (Sitobion avenae) E-- ( ). ]. Jiang Shan-Shan, Deng Qing, Fan Jia, Sun Jing-Rui, Chen Ju-Lian Behavioral responses of Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae) to E-beta-farnesene // Acta entomol. sinica.-2015.-Vol.58,N 7.-P. 776-782.-.-. .-Bibliogr.: p.781-782. 25193.
SITOBION AVENAE; ; ; ; ; ; ;

374. [ AlucOR40 - Apolygus lucorum (Hemiptera: Miridae). ]. Zhang Zhi-Xiang, Zhang Mei-Ping, Wang Gui-Rong, Liu Yang Cloning and characterization of an odorant receptor gene AlucOR40 in Apolygus lucorum (Hemiptera: Miridae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 6.-P. 592-601.-.-. .-Bibliogr.: p.599-601. 25193.
APOLYGUS LUCORUM; ; ; ; ; RT-PCR; ;

375. (Hemiptera: Heteroptera) , []: . . . . . . . : 03. 02. 08 <>. .-, 2017.-21, [1] .: .-.: . 20 (6 .). 17-3819
; TRITICUM; ; -; HETEROPTERA; ; ; ; ; ;

376. [ F1 (Frankliniella occidentalis). ]. Zuo Tai-Qiang, Zhang Bin, Zhang Shao-Ting, Zheng Chang-Ying, Wan Fang-Hao Combined effects of high temperature and acetamiprid on life table parameters of the F1 offspring of the treated Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) // Acta entomol. sinica.-2015.-Vol.58,N 7.-P. 767-775.-.-. .-Bibliogr.: p.774-775. 25193.
FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS; ; ; ; ; ; ; ; ;
. " "

377. [ Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae). ]. Fan Lin-Fang, He Wen-Jing, Su Zhi-Ren, Zhu Jia-Ming, Luo Wei, Zhang Chun, Huang Li-Hua Construction of yeast two-hybrid system and its application in screening the interacting proteins of ecdysone receptors in Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 8.-P. 801-811.-.-. .-Bibliogr.: p.810-811. 25193.
SPODOPTERA LITURA; ; ; ; ; ;

378. [ , , , Nephotettix cincticeps (Hemiptera: Cicadellidae). ]. Chen Li-Peng, Du Yu-Ping, Fang Qi, Yao Hong-Wei, Ye Gong-Yin Molecular cloning, sequence analysis and expression profiling of vitellogenin receptor gene in the green rice leafhopper, Nephotettix cincticeps (Hemiptera: Cicadellidae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 9.-P. 925-937.-.-. .-Bibliogr.: p.936-937. 25193.
NEPHOTETTIX CINCTICEPS; ; ; ; ; ; ;

379. [ , Cnaphalocrocis medinalis (Lepidoptera: Pyralidae). ]. Tian Yu, Du Juan, Li Shang-Wei, Li Jiao, Wang Shuang Molecular cloning, characterization and expression analysis of trehalase genes in the rice leaf folder, Cnaphalocrocis medinalis (Lepidoptera: Pyralidae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 6.-P. 602-612.-.-. .-Bibliogr.: p.611-612. 25193.
; ORYZA SATIVA; -; CNAPHALOCROCIS MEDINALIS; ; ; ; ; ; ;

380. [ , RSC1 - Rhopalosiphum padi (Hemiptera: Aphididae). ]. Lin Fang-Fei, Zuo Ya-Yun, Zhao Qi, Duan Xin-Le, Li Yu-Ting, Chen Mao-Hua Molecular cloning, characterization and induced expression analysis of ion channel gene RSC1 in Rhopalosiphum padi (Hemiptera: Aphididae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 7.-P. 716-723.-.-. .-Bibliogr.: p.722-723. 25193.
; RHOPALOSIPHUM PADI; ; ; ; ;

381. [, ; . ()]. Kljajic P., Andric G., Prazic Colic M., Jokic G., Vukovic S. Pests of the stored grains and their control // Biljni Lekar.-2016.-Vol.44,N 5-6.-P. 527-540.-.-. .-Bibliogr.: p.536-539. 25469.
; ; ; ; ; ;

382. [ - Drosophila suzukii, , 16-20 2015 . , ]. Vogt H., Herz A., Koppler K., Frosch M., Hoos G., Muller S., Roelcke M., von Hoyos C.G. Report about the German-Chinese Workshop on Prevention and Control of Spotted Wing Drosophila, Drosophila suzukii, held in China, June 16-20, 2015 // Journal fur Kulturpflanzen.-2017.-Vol.69,N 1.-P. 16-24.-.-Bibliogr.: p.24. 32635.
; -; DROSOPHILA SUZUKII; ; ; ; ;

383. [ , (Clausena lansium), Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae). ]. Guo Cheng-Lin, Qin Liu-Yan, Wan Shu-Qing, Ma Yue-Feng, Qin Jian-Lin, Ma Yong-Lin Insecticidal activity and identification of the active ingredients of Clausena lansium seed extracts against larval Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 8.-P. 839-845.-.-. .-Bibliogr.: p.844-845. 25193.
SPODOPTERA LITURA; ; ; ; ; ; ; ; RUTACEAE; ; ; ;
. " "

384. [ (Apis mellifera ligustica) Trichogramma ostriniae. ()]. Ding Yue, Liu Min, Yan Hai-Juan, Wu Ruo-Han, Guo Xiao-Yu, Xin Xing, Liu Xian-Jin Acute toxicity of clothianidin and its mixtures to Apis mellifera ligustica (Hymenoptera: Apidae) and Trichogramma ostriniae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) // Acta entomol. sinica.-2015.-Vol.58,N 9.-P. 1030-1036.-.-. .-Bibliogr.: p.1035-1036. 25193.
; ; ; ; ; ; ; APIS MELLIFERA; ; ; ; TRICHOGRAMMA OSTRINIAE; ; ; ;
. " "

385. [ (, , , , .) ( ). ]. Herz A. Alternative flowering crops as potential food sources for beneficial arthropods // Journal fur Kulturpflanzen.-2017.-Vol.69,N 3.-P. 89-100.-.-. .-Bibliogr.: p.99-100. 32635.
; ; ; ; ; ;

386. [ (Cinnamomum camphora), (Cinnamomum pedunculatum), (Sabina chinensis var. chinensis) Musca domestica (Diptera: Muscidae). ]. Zhang Jun-Tian, Xiong Guo-Hong, He Jian-Guo, Xu Ying, Wei U-Xiu, Peng Ying-Hui Fumigation activities of three essential oils against adult Musca domestica (Diptera: Muscidae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 6.-P. 641-646.-.-. .-Bibliogr.: p.645-646. 25193.
MUSCA DOMESTICA; -; ; ; ; ; CINNAMOMUM CAMPHORA; JUNIPERUS SABINA; ; ;

387. [, - , Zonocerus variegatus (Orthoptera: Acrididae). ]. Adediran T.F., Adewale I.O. Purification, kinetics and inhibition studies on co-existing starch and cellulose-digesting enzymes from the gut of the variegated grasshopper (Zonocerus variegatus) // Acta entomol. sinica.-2015.-Vol.58,N 7.-P. 739-749.-.-. .-Bibliogr.: p.748. 25193.
ZONOCERUS VARIEGATUS; ; ; ; ; ; ; ;

388. [ Sesamia spp. (Lepidoptera; Noctuidae). ]. Nikpay A. Evaluation of varietal resistance of commercial sugarcane varieties to stalk borers, Sesamia spp. (Lepidoptera; Noctuidae), under field conditions // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 7.-P. 785-790.-.-. .-Bibliogr.: p.789. 25193.
SACCHARUM OFFICINARUM; ; -; SESAMIA; ; ;

389. [ Parapediasia teterrella ( , ) . ()]. Wang Feng, Gao Lei, Ju Ruiting The age-stage two sex life tables of the bluegrass webworm moth Parapediasia teterrella at different temperatures // Journal of Plant Protection.-2016.-Vol.43,N 4.-P. 641-647.-.-. .-Bibliogr.: p.646-647. 32678.
; -; PYRALIDAE; ; ; ; ; ; ;

390. [ Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) . ]. Hao Qiang, Huang Qian, Liang Wei-, Gong Chang-Wei, Wang Xue-Gui Age-stage two-sex life tables of Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) at different temperatures // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 6.-P. 654-662.-.-. .-Bibliogr.: p.660-662. 25193.
SPODOPTERA LITURA; ; ; ; ;

391. [ -. ()]. Batco M., Diurici G., Izlovetchii I., Sumencova V., Iordosopol E., Iachimciuc A. Methods of attraction and concentration of beneficial fauna in the peach orchard agrocenosis as a biological factor controlling pest density // Stiinta Agricola.-2016.-N 1.-P. 45-50.-.-. .-Bibliogr.: p.50. 32648.
; PRUNUS PERSICA; -; ; ; ; ; ; ; ;

392. [ -. ()]. Yang Li, Fang Chengtao, Zhao Mingming, Wang Feifei Preparation of the corn oil methyl ester and its effect on application results of lambda-cyhalothrin emulsion in water // Journal of Plant Protection.-2016.-Vol.43,N 4.-P. 683-688.-.-. .-Bibliogr.: p.687-688. 32678.
-; ; ; ; ;

393. [ -4- (Musca domestica). ]. Li Lin, Xiong Xin, Ma Shu-Jie, Ma Zhi-Qing, Zhang Xing Comparison of the insectidal activities of terpinen-4-ol optical isomers and racemate against the housefly, Musca domestica // Acta entomol. sinica.-2015.-Vol.58,N 7.-P. 761-766.-.-. .-Bibliogr.: p.765-766. 25193.
MUSCA DOMESTICA; ; ; ; ; ; ;

394. [ , ]. Hu Yijun, Zhao Yingshu, Chen Long, Hong Bo Community diversity and population dynamics of dominant parasitoids and hyperparasitoids of wheat aphids in Zhongning County, Ningxia // Journal of Plant Protection.-2016.-Vol.43,N 4.-P. 662-669.-.-. .-Bibliogr.: p.668-669. 32678.
; TRITICUM; -; ; APHIDIDAE; ; ; ; ; ; ;

395. [ - Conopomorpha sinensis (Lepidoptera: Gracillariidae), . ()]. Meng Xiang, Hu Jun-Jie, Liu Hui, Ouyang Ge-Cheng, Guo Ming-Fang Analysis of the transcriptome and olfaction-related genes of Conopomorpha sinensis Bradley (Lepidoptera: Gracillariidae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 8.-P. 823-830.-.-. .-Bibliogr.: p.829-830. 25193.
; LITCHI SINENSIS; ; DIMOCARPUS LONGAN; -; GRACILLARIIDAE; ; ; ;

396. [ Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) Isaria fumosorosea. ()]. Lei Yan-Yuan, He Yu-Rong, Xie Mei-Qiong, Lu Li-Hua, Gu Jia-Rui Transcriptome analysis of immune responses of Plutella xylostella (Lepidoptera; Plutellidae) infected by the entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 9.-P. 956-964.-.-. .-Bibliogr.: p.963-964. 25193.
PLUTELLA XYLOSTELLA; ; PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS; ; ; ; ;

397. [ (Bemisia tabaci). ]. Zheng Xiao-Min, Chi Hsin, Chu Dong A simplified recording method for insect life table studies; a case study based on Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) data // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 6.-P. 663-668.-.-. .-Bibliogr.: p.668. 25193.
BEMISIA TABACI; ; ; ; ;

398. [ Aporia Mesapia (Lepidoptera: Pieridae) COI EF-1alpha. ()]. Ding Chang-Ping, Zhang Ya-Lin Phylogenetic relationship of the genera Aporia and Mesapia (Lepidoptera: Pieridae) based on COI and EF-1alpha gene sequences // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 8.-P. 880-887.-.-. .-Bibliogr.: p.886-887. 25193.
APORIA; ; ; ;

399. [ Serica orientalis . ()]. Lu Fei, Hai Xiaoxia, Fan Fan, Zhou Xin, Liu Shun The phototactic behavior of oriental brown chafer Serica orientalis to different monochromatic lights and light intensities // Journal of Plant Protection.-2016.-Vol.43,N 4.-P. 656-661.-.-. .-Bibliogr.: p.660-661. 32678.
MALADERA; ; ; ; ;

400. [ B Bemisia tabaci Q . , ]. Li Hong-Ran, Liu Xin, Liu Xiao-Long, Li Chang-You, Shen Chang-Peng, Tao Yun-Li, Chu Dong Widespread displacement of the exotic whitefly species Bemisia tabaci B by Bemisia tabaci Q in fields in Shandong, China // Acta entomol. sinica.-2015.-Vol.58,N 7.-P. 811-816.-.-. .-Bibliogr.: p.815-816. 25193.
BEMISIA TABACI ( B); BEMISIA TABACI ( Q); ;        

1998-2017 ©